Etter en vinter som har gitt grunnlag for debatt om klimaet på våre breddegrader, lanseringen av Al Gores film «En ubehagelig sannhet» og en rekke skremmende rapporter om jordens klimatilstand, er det duket for klimadebatt både nasjonalt og lokalt. Kommunene vil med på klimadugnaden Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga (sp) Regjeringen skal presentere et forslag til klimamål og ny klimapolitikk i løpet av kort tid. Mange av klimakuttene er avhengige av lokal handling. Kommunene er derfor viktige partnere i klimadugnaden. Ifølge forskere ved Cicero (Senter for klimaforskning) og Transportøkonomisk Institutt kan kommunene kutte opptil 15 prosent av Norges totale klimagassutslipp. Dette handler blant annet om energieffektivisering i bygg, omlegging til miljøvennlig oppvarming, mer miljøvennlig transport og å bruke avfall til å produsere energi. Energibruken må legges om Jeg opplever at kommunene er mer enn villig til å bidra mer til å løse klimautfordringene og legge om energibruken i landet. Å kutte energiforbruket er miljømessig fornuftig, men det er også penger å spare for kommunene dersom de blir mer energieffektive. Ifølge Enova bruker kom-munene ca 4 mrd kroner årlig på energibruk i egen bygningsmasse. Det er mulig for kommunene å spare en halv milliard kroner årlig på energiøkonomiserende tiltak i kommunale bygg. Dette tilsvarer kutt i energibruken på 1 – 1,5 Twh. Hvis kommunene sparer 500 mill kr årlig på energiøkonomisering, så tilsvarer det over 1200 årsverk i pleie og omsorg. En god del kommuner har allerede gjort mye på energi- og klimaområdet. Men flere må med! I løpet av året bør alle kommuner få på plass en energi- og klimaplan. Lokalpolitikerne bør bli med på tidenes klimadugnad hvor de kart- legger klimautslipp i kommunene, setter seg lokale mål for reduksjon av klimagasser og lager en strategi for energieffektivisering og omlegging til miljøvennlig energibruk i kommunen. Miljø- og klimautfordringene kan kun løses hvis vi greier å skape engasjement og handling lokalt i tillegg til det vi gjør nasjonalt og globalt. Senterpartiet har sjøl 113 ordførere. Jeg er i gang med å følge opp mine egne ordførere spesielt for å sikre at alle får på plass gode og ambisiøse miljø- og klimahandlingsplaner. Vekk fra oljefyring Et konkret eksempel på hvordan kommunene kan bidra i klimadugnaden er å legge om fra oljefyring i kommunale bygg til miljøvennlig oppvarming. Oljefyring i Norge gir CO2-utslipp på tre Mongstad-gasskraftverk årlig. Kommunene eier 25 millioner m2 i form av skoler, sykehjem, kulturbygg, kontorbygg, tekniske bygg med mer. Det er et langsiktig mål at alle kommuner skal kaste ut oljefyrer i rådhus og andre bygninger, og erstatte dem med miljøvennlige alternativer. For å løfte frem kommuner som har store ambisjoner om å satse på bioenergi og få ned utslippene i sin kommune, har Kommunaldepartementet tatt initiativ til et nytt prosjekt; Grønne energikommuner. Vi vil bruke nærmere 30 mill kr slik at opp til 20 kommuner får hentet inn kompetanse som trengs for å utvikle kommunene til miljøfyrtårn som andre kommuner kan lære 2 tenke globalt – handle lokalt temahefte-10