< Livskraftige kommuner: < kommunenettverk for miljø og samfunns- utvikling < Innen utgangen av året vil flere enn 200 kommuner være med. < totalt 44 nettverk vil være i gang i løpet av året. nettverkene består i hovedsak av nabokommuner, og svarer til etablerte eller nystartede kommune- regioner. < Innen enkelte regioner er det også tematisk sammensatte nettverk. ombud. Legger vi til virksomhetslederne, som også skal få opplæring, snakker vi om opp mot 35.000 mennesker som skal ta ansvar for miljøet i kommune. – I så fall blir dette det største løftet på miljø- siden noensinne, sa Knudsen. Han ga også ros til Fagforbundet og Naturvernforbundet som hadde ideen om å trekke verneombudene inn i miljøarbeidet: – Jeg synes dette er et strålende innspill. Intensjonen om at verneombudene skal ha et miljøansvar ut over de ansattes arbeidsmiljø ligger allerede i Arbeidsmiljøloven. Jeg tror også et slikt ansvar vil bidra til å heve verneombudenes status. Ikke minst håper jeg et slikt innspill fra LOs største forbund vil få ringvirkninger i form av økt miljøbevissthet også i resten av LO, sa Knudsen. Utvidet M Hovedverneombud i Nedre Eiker, Tor Arne Bjørn, gledet seg til å komme i gang: – Dette er et pionerprosjekt der vi skal gå foran og vise vei for andre, og jeg har merket at det er stor interesse og entusiasme i den kommunale ledelsen, fortalte han. – Dere skal sette dere inn i hva som finnes av miljøtiltak og muligheter. På den måten kan dere bli både pådrivere og veiledere. Så vil det komme en egen sertifisør som godkjenner bedriften eller virksomheten for tre år etter et felles regelverk, sa rådgiver Kirsten Leidal fra Stiftelsen Miljø- fyrtårn. Ketil Fløgstad fra firmaet Totalmiljø AS sto for den detaljerte opplæringen på kurset: – Vi snakker om HMS-arbeid, bare at M-en har fått en utvidet betydning, sa han. godt i gang Mange kommuner er allerede godt i gang med å miljøsertifisere sine virksomheter. I Orkdal er alle 26 kommunale enheter sertifisert, og Lier har vært en foregangskommune på sykehjem. Fire av fem har fått sine miljøsertifikater. Da temaheftet gikk i trykken, var 20 sykehjem i Norge miljøsertifisert. Flest i Oslo Oslo har flest virksomheter og bedrifter med miljøfyrtårnsertifikat med 231. Deretter følger Kristiansand med 121 og Tromsø med 42. Fedje er den kommunen som har flest miljøfyrtårnsertifikater i forhold til innbyggertallet. Her følger Hol og Orkdal på de neste plassene, ifølge statistikken til stiftelsen Miljøfyrtårn. Totalt per mai i år har 146 kommuner eller bydeler i landet bedrifter eller virksomheter som er miljøsertifisert. Penger å spare Det er også penger å spare på miljøarbeid. Et offentlig kontor i Oslo sparte 300.000 kroner årlig på å kopiere sakspapirer på begge sider. I Lier har miljøarbeid bidratt til å redusere energi- forbruket med 2,5 millioner kwt, noe som tilsvarer omtrent 1,5 millioner kroner. Bedre avfallshåndtering har også spart kommunen for 250.000 kroner årlig. BIR Avfallsbehandling AS er et heleid datterselskap av BIR AS, og er ansvarlig for driften av forbrenningsanlegget i Rådalen og stasjon for farlig avfall på Flesland. Virksomheten til BIR Avfallsbehandling er delt mellom energigjenvinning av restavfall til strøm og fjernvarme, og mottak av farlig avfall til gjenvinning og sluttbehandling. Bedriftskunder: Kontakt stasjon for farlig avfall på Flesland. Tlf: 55 98 21 70, faks: 55 98 21 71 Privatkunder: Se liste over mottak for farlig avfall bakerst i telefonkatalogen, bir.no eller ring 815 33 030 Farlig avfall? temahefte-10