Ja visst, det nytter Mange ungdommer får ikke dekket sine grunnleggende behov for mening og innflytelse i eget liv. Altfor mange unge opplever mobbing, vold, omsorgssvikt eller sliter med angst og andre psykiske lidelser. Mellom 25 og 40 prosent av alle som begynner på videregående skole slutter før de har fullført. Årsakene til de problemene og til dels store utfordringene som ungdom i dag opplever, er mangslungne, sammensatte og kompliserte. Hovedutfordringen for den enkelte ungdom er likevel manglende tro på sine egne muligheter og en opplevelse av fremmedgjøring i forhold til de «normale og velfungerende ». Med en slik opplevelse av seg selv er det lett å utvikle en form for problematferd, en bevisst eller ubevisst handling for å vise hvor vanskelig de har det. Det er et rop om hjelp. Noen trenger litt og noen trenger mye. De som ikke blir sett eller får nødvendig hjelp, utvikler tanker om at de ikke er noe verdt uansett og finner bekreftelser på at det ikke finnes noen de kan stole på. Da kan det være lett å søke anerkjennelse og forståelse i ungdomsmiljøer som preges av rus, skulking og kriminalitet. Forebyggende ungdomsarbeid, ungdomsklubber og andre lavterskeltilbud er avgjørende for å kunne gi hjelp tidlig. For det nytter å hjelpe, og hovedgrunnen er de mange dyktige og modige mennes kene som våger å møte ungdommene der de er. Første betingelse for å lykkes er å hjelpe de unge til å tro at det nytter. De trenger opplevelsen av å bli verdsatt og sett. Da kan de etter hvert opp leve å se seg selv slik de blir sett av voksne som er blitt betydningsfulle i deres liv. De unge trenger noen de kan stole på, som både setter grenser for det som be traktes som negativ atferd og gir støtte til positiv atferd. For ungdommene er det avgjørende at de voksne har tålmodighet, at de lytter og at de evner å glede seg sammen med de unge, selv over små fremskritt. Målet er alltid at de unge selv tar ansvar for sine valg og konsekvensene av disse valgene. Det kan de få til gjennom hjelp til å se seg selv som genuine og viktige. Gjennom å finne fram til sine egne ressurser, kan de aktivt ta tak i livet sitt og gjøre det om til noe spesielt, slik de vil at det skal være. For å lykkes i arbeidet med ungdom generelt, og ungdom med problemer spesielt, er det avgjørende å kjenne seg selv. Den daglige utfordringen er å fylle rollen som profesjonell, voksen hjelper. For å unngå å slite seg ut eller bli utbrent, er det viktig å utvikle sin egen selvinnsikt. I møte med ungdom er det lett å møte seg selv i døra og bli utfordret på egne ubearbeidde opplevelser og ubevisste prosesser. Der- for er det viktig å utvikle profesjo nelle fagmiljøer som gir kolleger og samarbeidspartnere mulighet til refleksjon over den enkeltes og kollegiets praksis og evne til hver dag å møte ungdommene med en åpen holdning. «For å lykkes i arbeidet med ungdom, er det avgjørende å kjenne seg selv.» Johnny DaugstaD ansvarlig redaktør fra avmakt til handlekraft temahefte-11