akTUELL viTEn kedet. Pøblene tilbys oppfølging og hjelp til aktiv deltakelse i prosessen tilbake til samfunnet. Et viktig fokus er å gi oppmerksomhet til den enkeltes ressurser og muligheter. Spontane og kreative evner skal aktiviseres, og gjennom dette skal vi komme frem til det deltakeren har lyst til, eller dypest sett ønsker å bruke sin krefter til. Hva slags jobber dette skal være vil variere, og vi tror at mange pøbler vil kunne bruke vårt tilbud til å starte egne virksomheter. Pøbelprosjektet understreker betydningen folkelig av ordet pøbel. Vi påstår at denne forståelsen utløser krefter både hos den aktuelle arbeidsgiver og pøbel. Arbeidsgiveren skal få motiverte pøbler som har forpliktet seg til og er inneforstått med arbeidslivets regler. Ansvar og handling Motivasjonskurset skal sette brukeren i stand til å ta ansvar for seg selv og gruppen både som arbeidstaker og medmenneske. For arbeidsgiveren skal pøbelen være en ressurs på linje med øvrige arbeidstakere. Pøbelen skal på sin side forholde seg til forpliktelsen som ligger i den oppfølging som vårt prosjekt tilbyr. Veien inn til Pøbelprosjektet er åpen og tilbudet skal være lett tilgjengelig. Den interesserte kan komme inn med deltakelse fra andre, men må selv gjør enkle grep for å bli medlem i prosjektet. Det vil si at medmennesker som vil noe på pøbelens vegne kan ta del i innsøkningen, men det skal være enkelt å omsette dette til selvstendige handlinger for pøbelen selv. Ansvar for eget liv og oppfyllelse av adekvate krav står sentralt i måten vi tenker på. Takhøyden er stor, men det er en forutsetning at brukeren kommer til prosjektet av fri vilje. Velge konstruktivt Mennesker som blir kalt pøbler av andre har ofte gjort ting den andre ikke liker. Vi tror pøblene har skaffet særegne erfaringer som kan skape grunnlag for nytenkning og kreativitet. En overbevisning om at alle ting har to sider gjør det mulig å tro på mulighetene i den motsatte enden av det som de andre ikke liker. Pøbelprosjektet er derfor avhengig av å lykkes i å sette brukerne i stand til å velge å bruke sine evner og ressurser i dialog med andre, og til noe konstruktivt som arbeidslivet kan akseptere. Møtt med åpenhet Pøbelprosjektet forplikter seg på sin side til å legge til rette for individuell oppfølging. Faglig og men neskelig kvalifiserte personer skal delta i prosessen. Kontinuitet er et viktig stikkord. Et annet er kravet til personlige kvalifikasjoner hos dem som skal bistå pøblene. Derfor har prosjektet knyttet til seg gruppepsykoterapeuter som benytter seg av kreative metoder. I utdanningene til disse profesjonene står terapeutisk egenerfaring sentralt. Det er en nødvendighet og viktig kvalifikasjon for å kunne komme pøblene i møte - også i eksistensiell forstand. Ved å ha gått gjennom en bearbeiding av egne vanskeligheter, har terapeutene evnet å ta ansvar for seg selv, og satt seg i stand til å se den andre med en åpen holdning. Evne til gjenkjennelse er vesentlig i denne arbeidsmåten. Like viktig er evnen til å se den andre med en åpen holdning og veilede vedkommende slik at de valgene som blir tatt blir konstruktive for individet og de som velger å bruke en pøbel som arbeidstaker. Vår påstand er at ressursorienterte psykoterapeuter lettere kan se muligheter til fordel for begrensninger. Ikke minst vet de av erfaring hvor viktig det er å forholde seg hensiktsmessig i en pågående prosess med forståelse for kriser og behov for smidige løsninger på kort eller lang sikt. For oss som vil noe mer Vår hensikt er å sette brukeren i stand til å klare seg selv og bli ansvarlige bidragsytere til fellesskapet. Det skal et helt spesielt mot til for å bevege seg fra å ha vært utenfor, til å være en som definerer seg innenfor. Erfaringen tilsier at ved å satse på mulighetene og forfølge disse, er mennesker i stand til å komme seg opp på egne ben – på sin egen måte. Dette skaper selvfølelse og integrerte mennesker som lever bedre med seg selv sammen med andre. Pøbelprosjektet den videregående opplæringen uten bøker holder til i Stavanger er startet opp av eiddi eidsvåg, arne husjord og en rekke andre ressurspersoner under mottoet «for oss som vil noe mer». Bare i rogaland dropper 2000 ungdommer ut av skolen. i landet som helhet er 25 prosent av elevene som faller fra. i yrkesrettet opplæring slutter 40 prosent før de har fullført. i Stavanger har Pøbelprosjektet fått 300 arbeidsgivere til å bli med på prosjektet. disse virksomhetene står klare til å gi pøblene arbeid. «Å si til seg selv at skolen orker jeg ikke lenger, er en usedvanlig modig og tøff beslutning.» eddi eidsvåg. aRne husJoRD er psykoterapeut i Psyko drama og faglig leder av Pøbelprosjektet. han har egen privatpraksis i Oslo fra avmakt til handlekraft 21 temahefte-11