•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Flere yrkesfaglige temahefter? «Modige møter. Utfordringer i arbeid med ungdom» kan bestilles i fagforbundets nettbutikk. gå inn på www.fagforbundet.no og klikk på nettbutikken. oppgi antall og om det skal brukes som klassesett i undervisning. Ett eksemplar 25,– Klassesett (25 stk) 150,– teMA Forebygging Kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid. nett-tjenesten utvikles gjennom et bredt samarbeid mellom fagmiljøer i norge. < www.forebygging.no Rus forskning og informasjon om rus < www.sirus.no Helse- og omsorgsdepartementets temasider om rus < www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/rus.html?id=1130 Barnevern oversikt over regelverk, tiltak og organisering i barnevernet < www.bufetat.no/?module=articles;action=articlefolder. publicopenfolder;id=218 temaside med utfyllende informasjon om fosterhjem < www.fosterhjem.no Psykisk helse rådet for psykisk helse. egne temasider om ungdom < www.psykiskhelse.no temaside om ungdom og psykisk helse, drevet av mental helse < www.sidetmedord.no/temasider/ungdom og psykisk helse Ungdoms helse folkehelseinstituttets faktasider om ungdomshelse < www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=mainarea 5661&mainarea 5661=5565:0:15,2696:1:0:0:::0:0 Forskning noVa, står bak en rekke store undersøkelser om ungdom < www.nova.no institutt for samfunnsforskning < www.samfunnsforskning.no Statistikk Statistisk sentralbyrås statistikk på barn og unge < www.ssb.no/emner/02/barnogunge offeNtLig iNfo Barne- og likestillingsdepartementet egne temasider om barn og ungdom. info om regjeringens mål og innsatsområder på området. < www.regjeringen.no/nb/dep/bld.html?id=298 Barneombudet nyheter og informasjon, fns barnekonvensjon, utfyllende temasider om blant annet asylsøkere, sorg, helse. < www.barneombudet.no orgANisAsjoNer Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus. blant annet oversikt over ulike støtteordninger for ungdomstiltak. < www.ungogfri.no European Confederation of Youth Clubs Har oversikt over prosjekter på ungdomsfeltet over hele europa. < www.ecyc.org UNgdoMssider Offentlig nettsted med informasjon til ungdom < www.ung.no Si;D aftenpostens faste debattside for ungdom der deres egne meninger kommer til uttrykk. < www.aftenposten.no/sid Prøv narkotika rusmiddeletatens nettkampanje rettet mot ungdom rundt 15 år < www.provnarkotika.com Festmetoden Svensk side om alkohol og festing < www.festmetoden.se Når slutter du å le? mtVs kampanje for å motarbeide mobbing. med test. < www.mtve.com/respect bestiLLiNg temahefte-11