Deltidsproblemet kan løses Fagbladets deltidskampanje i 2007 avdekket at problemet er stort i mange bransjer. Forutsigbart nok er det flest brøkstillinger i kvinnedominerte arbeidsplasser som barnehager, SFO, kontor og adminstrasjon og i renholdsbransjen. Den syste matiske bruken av deltidsstillinger er klart størst i helse- og omsorgssektoren. Å finne en løsning på deltidsproblematikken her vil åpne for løsninger også for andre yrker. Arbeidstakernes rett til heltidsstilling er for ankret i den nye arbeidsmiljøloven og tariffav talene. Lovtekster er dessverre ikke så mye verdt, dersom medlemmer og tillitsvalgte aksepterer at folk må vente på ledige stillinger som blir frigjort gjennom naturlig avgang. Retten til heltid kan bare virkeliggjøres der som arbeidsgiverne tar ansvar og bestemmer at en vil problemet til livs. I kommunene er det helt avgjørende at politisk ledelse er positiv og invol vert. Det finnes heldigvis mange ulike tiltak og løsninger for å få slutt på uønsket deltid, men dis- se vil kreve omstilling og velvilje hos både ansatte, fagforeninger, arbeidsgivere og politikere. Den viktigste forutsetningen er likevel at det må settes av nødvendige økonomiske ressurser. Problemet med uønsket deltid i helsesektoren henger sammen med at arbeidsgiverne opererer med en lavest mulig grunnbemanning. Der det er behov for bemanning 24 timer i døgnet, 365 dager i året, blir det dermed «umulig» å få turnusen til å gå opp uten å dele stillingene opp i de under ligste stillingsbrøker. Skal en lykkes med å få flere hele stillinger, er det derfor en forutsetning at grunnbemanningen økes. Da politikerne i Kristiansand kommune bestemte seg for å gi alle som ønsket det, tilbud om full stilling, bevilget de 54 millioner kroner over en fireårsperiode. 477 av 1200 deltidsansatte takket ja til tilbudet, men på grunn av økonomien fikk bare ca. 150 deltidsansatte full stilling i første omgang. Kommunen har som mål at alle de 477 som ønsker det, skal få full stilling. Resultatene til mange heltidsprosjekter rundt om i landet viser samme tendens: Sykefraværet går ned, de ansatte opplever hverdagen som langt mer positiv og utgifter til vikarer er kraftig redusert. Den aller viktigste tilleggseffekten er at kvaliteten på tjenestene er bedre og ikke minst har de eldre på de aktuelle sykehjemmene fått det mye bedre. Kommuneledelsen i Kristiansand mener at heltidsprosjektet til slutt vil lønne seg. Mer fornøyde brukere og bedre arbeidsmiljø er store gevinster. I tillegg vil det bli lettere å rekruttere nye medarbeidere når arbeidsgiver kan tilby hele faste stillinger, og det bidrar også til at de som allerede jobber i kommunen, blir værende. Heltid skal være en rettighet for alle som ønsker det. I dette temaheftet har vi trukket fram erfaringer og eksempler som kan danne grunnlag for å sette i gang heltidsprosjekter over hele landet. Johnny Daugstad KAMPEN FOR HELTID 3 temahefte-12