477 ønsket heltid Etter mangeårig påtrykk fra de tillitsvalgte i Kristiansand jobber nå fagbevegelse, politikere og administrasjon sammen for flere heltidsstillinger. Nesten 500 deltidsansatte innen helse og omsorg i Kristiansand kommune ønsket full stilling ifølge en spørreundersøkelse som ble gjennomført høsten 2006. Fra 1. august 2007 har 150 av disse fått oppfylt ønsket om heltidsstilling. – Dette utgjør en økning på om lag. 50 nye årsverk, sier hovedtillitsvalgt Riitta Liisa Koskela. Hun opplyser videre at heltid til alle de 477 ansatte som ønsker det, tilsvarer om lag 200 årsverk. Lokal enighet – Det er et politisk vedtatt mål i bystyret at alle som ønsker det, skal få full stilling i løpet av prosjektperioden som går fram til 2011. Hvis vi ser det i forhold til Regjeringens mål om 10.000 nye VAKTKAMPEN «Å måtte kive med kollegene om vaktene, gjør så klart noe med arbeidsmiljøet.» Marit Kristoffersen til Fagbladet nr. 4, 2007 årsverk innen sektoren, tilsvarer det 200 nye årsverk. Ifølge Bjørn Rudaa, rådgiver i Fagforbundet, tilsvarer dette 165 prosent av målet. Koskela berømmer kommunens politikere for at de tar deltidsproblemene på alvor. – Politikerne viser i praksis at de mener alvor når de sier at deltid skal være en mulighet og heltid en rettighet. Enhetene har omdisponert 50 prosent av vikarmidlene. I tillegg har politikerne bevilget 54 millioner fordelt på fire år, fra 2007 til 2011, for å øke antall heltidsstillinger og bedre kvaliteten i omsorgssektoren, sier Koskela. Fordeling av ressurser Helse- og sosialdirektøren er leder for prosjektet. Prosjektgruppa for Prosjekt Heltid i Kristiansand kommune består av to enhetsledere, rådgivere hos helse- og sosialdirektøren samt fire hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og KFO. Det var prosjektgruppa som gjennomførte spørreundersøkelsen blant kommunens ansatte, og som siden fordelte stillingsbrøker sammen med enhetene i kommunen. – Vi regnet ut hvor stor andel av de friske pen- gene hver enhet skulle få ut fra antall årsverk i enheten. De valgte så hvor mye av vikarmidlene de skulle omdisponere. Enhetene hadde deretter egne ansettelsesprosesser hvor de økte stillingene til dem som ønsket full stilling ut fra ressursene de hadde fått tildelt. Avslag fra departementet Prosjektgruppa søkte departementene om totalt 30 millioner kroner over fire år. I september kom avslaget. – Departementene bevilget ikke penger til økte stillinger, men gir 2,2 millioner, fordelt over tre år, til bruk i følgeforskning og dokumentasjon, opplyser Koskela. – Skuffelsen er stor i Kristiansand. Vi hadde trodd at regjeringen ville støtte et slikt prosjekt siden både heltid og rekruttering står høyt oppe på deres prioriteringsliste, legger hun til. Prosjekt Heltid vil koste totalt 90 millioner kroner hvis alle som ønsker det, skal få oppfylt sitt ønske om full stilling. Kommunepolitikerne har gitt løfte om det, men det er usikkert når de vil innfri løftet i forhold til alle ansatte innen helse- og sosialsektoren. – Alle enheter har fått beskjed om å omdisponere vikarmidler for å bruke mer på faste stillinger. Noen har omdisponert 25 prosent, andre er oppe i 70 prosent, så her er fremdeles en jobb å gjøre, mener Koskela. Kristiansand kommune har i tillegg bevilget 54 millioner kroner til prosjektet til nå. – Disse ekstramidlene har gjort det mulig å øke bemanningen uten å øke helgearbeidet, sier hun. 4 KAMPEN FOR HELTID temahefte-12