AKTUELL VITEN NiNa amble Harstad kommune: Ny turnus uten småstillinger Før handlet det meste om hva som var bra og mindre bra – for de ansatte. Nå er fokus snudd mot hva som skal til for å tilby pasientene bedre tjenester. Dagene har fått en annen ro. Det er blitt rom til å gjøre ting en ikke gjorde før, og de ansatte er fornøyde. Men den ene avdelingen får det til bedre enn den andre. Suksessfaktoren er rett og slett å ha en ildsjel som kan modellen ut og inn, og som klarer å peppe og pigge opp folk i forkant. Hvilke erfaringer gjorde at dere satte i gang arbeidet med å redusere uønsket deltid? I 1987 kom det en endring i hovedtariffavtalen. Denne medførte en arbeidstidsforkortelse som i turnusorganisert pleie-og omsorgsarbeid skulle bli tatt ut som en ekstra frihelg. I full turnus gikk vi fra å arbeide annenhver helg til kun å arbeide hver tredje helg. Helgen som ble tatt ut av turnusen ble omtalt som et «turnushull», eller «grå stilling », og ble ofte tilbudt husmødre som ville arbeide litt. Etter hvert utviklet det seg, i tråd med tidsånden, en misnøye med disse timevaktene. Mange av kvinnene ønsket etter hvert større arbeidsmengde. I den grad disse «grå stillingene» ikke kolliderte, prøvde en å etterkomme ønskene. Utover nittitallet var det gjentatte oppslag om misnøyen med småstillingene i lokalpressen i Harstad. RV i Harstad var, og er fortsatt, en pådriver. De ble med på å prøve å legge en ny bemanningsplan for en sykehjemsavdeling, men fikk det ikke til. Ønsketurnus og hinkehelg I 1995 kom det en skjerpelse i Arbeidsmiljøloven (AML). Denne sa at uansett størrelse på stillingen eller timevaktene, skulle alle få den fast etter en viss ansiennitet. Når timevaktene slik ble til små stillinger, ble også omfanget av de små stillingene synliggjort. I Harstad fortsatte misnøyen å vokse, og etter hvert dannet det seg et politisk press på å gjøre noe med alle småstillingene. I denne perioden prøvde kommunen flere ulike tiltak, for eksempel «forhandlingsturnus » eller såkalt «ønsketurnus». «Hinkehelg» var et annet tiltak som ble diskutert. Et slikt system innebærer at en jobber en ekstra helg, eller «hinker», ved å arbeide en ekstra helg i løpet av skjematurnusperioden. For eksempel kan en gå fra å jobbe 1:3 helger til å jobbe 2:5 eller 5:12. «Nesten umulig» Høsten 2002 samles de politiske kreftene. Rådmannen nedsetter ei arbeidsgruppe for et utredningsprosjektsom får navnet «Å utrede mulige tiltak for å redusere antall småstillinger i Harstad kommune». Den partssammensatte prosjekgruppa jobbet fram til 2005. I oppsummeringen fra gruppas arbeid heter det at «Arbeidsgruppa har arbeidet tungt, idet man erfarte oppdraget praktisk vanskelig, til tider nesten umulig.» Likevel etterlater gruppa seg et dokument som oppsummerer erfaringer fra mange kommuner i Norge og Sverige, og viktigst: en konklusjon om at den mest framtidsrettede løsningen, hvor en unngår turnus basert på små stillinger, er 3+3. Implisitt i ordet «framtidsrettet» ligger det at å gå til- bake til turnusordningen fra før 1987 også kan være en løsning, fordi annenhver helg i arbeid også løser problemet med små stillinger. Arbeidsgruppa anser dette likevel som ikke tilstrekkelig framtidsrettet og ønskelig. Dermed står 3+3 igjen alene. Harstad kommune ligger i Troms fylke og har 23.225 innbyggere. KAMPEN FOR HELTID 13 temahefte-12