Hvordan ser den nye arbeidstidsordningen ut? 3+3 er en turnus hvor arbeid og fritid veksles med tre dager på og tre dager av. Nattevaktene kan holdes utenfor. 3+3 gir i sin grunnform faste arbeidslag som veksler mellom dag- og kveldsvakter på tvers av helg og høytid. Det betyr at oppgaveflyten i virksomheten kan jevnes ut på alle vakter. Ulempen er at modellen ikke er tilpasset en rytme hvor kun to av tre søndager kan berøres av arbeid. Den tilsvarende fordelen er at berørte arbeidsdager i seksukersperioden på 42 dager går fra 30 til 22, fordi vaktene er noe lengre. Dermed får en også flere hele fridager. Årsarbeidstiden utlignes ved at de timene som arbeidsgiver har «til rESErVEArbEIDSKrAFT «I dag trenger kvinner en full stilling for å leve. Men holdningen om at kvinner er reservearbeidskraft henger igjen. Det er et diskriminerende syn på kvinnearbeidsplasser.» Tove Stangnes, tidligere nestleder i Fagforbundet og medlem av det såkalte deltidsutvalget, som leverte sine konklusjoner til regjeringen i 2004 (Fagbladet nr. 5, 2007) overs» brukes i en vikarpool som arbeidsgiver disponerer fritt. For arbeidsgiver betyr modellen dermed redusert fravær, redusert antall ansatte og fri tilgang til fast ansatte gjennom vikarordningen. Arbeidstaker får mer sammenhengende fritid og bedre helse. Begge parter nyter godt av bedre kontinuitet i tjenesten – og dermed bedre kvalitet. Redusert sykefravær 3+3-modellen er utviklet i Sverige. Erfaringer herfra viser at sykefraværet reduseres radikalt. De ansatte har en bedre opplevelse av kropp og helse, og kvaliteten på tjenesten bedres når turnusen bare har fast personale. Særlig arbeidssituasjonen i helger og på kvelder blir bedre. Kostnadene ved ordningen avhenger imidlertid av hvor mye fraværet reduseres. I de få tilfeller ordningen blir avviklet, er det som regel på initiativ fra arbeidsgiver. I Harstad foreslo arbeidsgruppa i utredningsprosjektet å prøve ut 3+3 turnusen i praksis ved en enhet eller et helt sykehjem i kommunen. Det ble vedtatt å opprette et forprosjekt og å ansette en prosjektleder i 40 % stilling i tre måneder. Innenfor lov og avtaler Forprosjektets mandat er å utrede en modifisering av den svenske 3+3-modellen, slik at en ikke er avhengig av dispensasjon fra Arbeidstilsynet. Denne modifiseringen skal tilfredsstille norsk avtaleverk. Deltakerne i forprosjektet uttrykker i etterkant at mye av tiden gikk med til å diskutere lov- og avtaleverk, tilpasse 3+3-modellen til norsk avtaleverk, og dessuten å reise rundt for å promotere turnusordningen for interesserte avdelinger. Harstad modifiserer modellen noe: det skal jobbes fire sekvenser av 3+3, så kommer to fridager, så fire sekvenser med 3+3 igjen, før en jobber to dager. Med dette systemet dekker turnusen fire uker, som innebærer to arbeidshelger med to påfølgende frihelger. Disse frihelgene innebærer alltid også fri enten fredag eller mandag i tillegg til helgen. Harstad-modellen baserer seg på 8,5 timers vakter og en gjennomsnittlig arbeidsuke på 32,5 timer. Dermed står man igjen med 126,5 timer per år som ikke står oppført i turnus. Disse timene, som tilsvarer omtrent femten vakter, tillegges en vikarordning. Personalet setter seg selv opp i en vaktordning to uker på forhånd og bestemmer dermed selv når de kan ringes til, og når de har helt fri. Vaktordningen gjøres så opp hvert kvartal. Modell og vikarordning Forprosjektet ble avsluttet våren 2005, og to enheter ble valgt ut. Den ene er en avdeling på et helt nytt sykehjem, den andre en avdeling på et av de eksisterende sykehjemmene. Her ble det fremforhandlet modell, vikarordning, ekstra friuke og kortere ukentlig arbeidstid. Til gjengjeld får arbeidsgiver fast ansatte til alle vakter, og fast ansatte som vikarer. I perioden fra pilotprosjektet ble avsluttet til den nye arbeidstidsordningen ble satt ut i livet, ble tiden nyttet til forberedelser, kompetanseheving om ordningen hos de ansatte, og motivasjonsarbeid fra ledelsens side. Ansatte som absolutt ikke ville være med, ble i denne fasen overført til ledige stillinger i andre avdelinger. «Bare» 66 Harstad-varianten av 3+3-modellen består av 54 fulltidsstillinger og 54 66-prosentstillinger, pluss 14 KAMPEN FOR HELTID temahefte-12