AKTUELL VITEN NiNa amble Nissedal kommune: Fra vikarbank til ressursbank Ressursbanken gir spillerom for å kombinere stillinger. En liten stillingsandel i barnehage kan for eksempel økes ved å legge til en brøkstilling i kommuneadministrasjonen. I 2004 vedtok Nissedal kommune å arbeide for å tilby 70-prosentstillinger til alle som fra før gikk i småstillinger. Målet derfra skulle være at de som da jobbet 70 prosent, kunne få øke stillingen til 100 prosent. Deltidsproblematikken kan være ekstra kinkig i en liten kommune som Nissedal. Metodikken for å løse dette ligger i at en liten stilling på én arbeidsplass kan kombineres med en annen liten stilling i en annen: barnehage, omsorgsboliger, SFO eller kommuneadministrasjonen. Hvilke erfaringer gjorde at dere igangsatte arbeidet med å redusere uønsket deltid? I Nissedal var det de ansatte sammen med organi sasjonene i arbeidslivet og ledelsen ved sykehjemmet som arbeidet fram kommunenes første tiltak for å redusere uønsket deltid. Første saksfremlegg om vikarbanken er datert 26.10.1998. Det var flere uheldige sider ved arbeidsforholdene ved kommunenes eneste sykehjem og omsorgsenter en ønsket å rydde opp i. Ønsket om å lage en vikarbank dukket raskt opp. Gjennom denne ville man blant annet gi vikarer som hele tiden var i bruk, muligheten for en fast stilling og forutsigbar inntekt. Kommunen som arbeidsgiver var redd for å miste arbeidskraft til nabokommunene hvis disse ikke fikk mulighet for en større fast stilling. Praksis ved den tidligere ordningen med å «plukke vakter» var heller ikke rettferdig, og kommunen hadde et sterkt ønske om å rydde opp i dette. Nissedal kommune ligger i Telemark fylke og har 1375 innbyggere. KAMPEN FOR HELTID 17 temahefte-12