Hvordan fungerer vikarbanken? Syv arbeidstakere med 30, 40 eller 50 prosent stilling fikk en fast tilleggsstilling i vikarbanken. De beholdt sin stilling i en turnus, men supplerer med ønsket stillingsstørrelse i vikarbanken. Da saken først ble fremmet i 1998, hadde sykehjemmet store avdelinger. I praksis innebar derfor ikke en ansettelse i vikarbanken at en endret arbeidssted. Som regel tok en vakter i avdelingen hvor en hadde fast stilling fra før. På grunn av ledige stillinger og gjennom bruk av vikarbudsjettet, krevde ikke vikarbanken «friske midler» fra kommunen i praksis. Derimot innebar det en omdisponering av midler mellom budsjettposter. Rettferdig vaktdeling Vikarbanken skulle resultere i en omorganisering og mer rettferdig fordeling av arbeidstid, inkludert de såkalte «plukkevaktene». Dette er vakter som ikke ligger i turnusen, og dette kan utvikle seg en fast praksis om hvem som får hva eller velge først – plukke (ordet plukke hinter til den historiske situasjonen hvor turnusmatrisen hang på veggen og en bokstavelig talt plukket ned et skilt med vakt eller navn på og hang inn i egen turnus). bEDrE KVALITET «Flere ansatte i fulle stillinger vil også bedre kvaliteten på de kommunale tjenestene.» Jens Stoltenberg, statsminister (Fagbladet nr. 6, 2007) Dermed må de som går i småstillinger ta det som blir igjen. Ikke overraskende er dette ofte den mest ubekvemme arbeidstiden. Vikarordningen i Nissedal skulle sikre at vikarene kom først ved fordeling av ledige vakter, og at det ble tatt hensyn til at disse først måtte få fylt opp sin prosent, før en la ut vakter til plukking. Hvordan utviklet dere løsningen på deltidsproblematikken? Etter påtrykk fra ansatte, ledelse og organisasjonene i Arbeidsmiljøutvalget ved sykehjemmet, ble det laget et saksfremlegg til kommunens administrasjonsutvalg. Administrasjonsutvalget fremmet så saken for kommunestyret. Nissedal er en liten kommune og det er tyde lig at samspillet mellom enhetsleder og kommunalsjefen har bidratt til å opprettholde trykk og fokus på saken i denne fasen. Vikarbank på prøve I 1998 gjorde kommunestyret vedtak om å opprette en prøveordning med vikarbank på sykehjemmet. I første omgang skulle syv arbeidstakere være med i en prøveordning. To fikk øket sine stillinger til 75 prosent, mens fem fikk 50 prosent stilling. Dette var stillingsstørrelser de ansatte selv ønsket. Det er viktig å være klar over at i Nissedal hadde småskolen fri hver onsdag, slik at det nesten var en kommunal norm som tilsa at kvinner som regel ikke hadde mer enn 75–80 prosentstilling, tilpasset kommunens skoleordning. Hvilke erfaringer har dere med den nye ordningen? Vikarbanken ble formelt opprettet fra 1. januar 1999, og evaluert etter i underkant av ett år. Denne første evalueringen slo fast at både arbeidstakere og arbeidsgiver hadde tjent på vikarbanken som tiltak. Den viste også at de første vikarene ofte går over i fast turnus når det blir ledige stillinger og at det var lite igjen av de ansatte vikarressursene. Det er fortsatt ønsker om å viderefører ordningen innenfor rammen av gjeldende praksis. Dette betyr at de ansatte får den stillingsbrøken de jobber i praksis som avtalt arbeidstid. Det er enighet om at ordningen ikke skal kreve friske midler. Antallet stillinger i banken blir øket, og det er ønske om å forbedre organiseringen av vikarenes arbeidstidsordning. Flere årsverk I denne første evalueringen, ble det tegnet et bilde av et A- og et B-lag. A-laget er de som har hele sin ønskede stilling i fast turnus, B-laget de som bare har noe og som må supplere med vakter gjennom vikarbanken. Denne forskjellen gjør at de ansatte går fra vikarbanken til fast turnus straks de får mulighet til det. Denne situasjonen imøtekommer ikke vikarbankens argumentasjon om at de skal sikre sykehjemmet faste og kjente vikarer. Vikarbanken er heller blitt en sluse – et skritt på veien til fast stilling i turnus. For å demme opp for dette har kommunestyret vedtatt å øke antallet årsverk i vikarbanken for å disponere mer av de vakante stillingene, samt å prøve å lage «turnusordninger » for personalet i banken. 18 KAMPEN FOR HELTID temahefte-12