Kristiansand kommune: Heltid for alle Kristiansand kommune har erfaring fra flere ulike prosjekter med formål å redusere uønsket deltid. Nå har kommunen tatt et helt nytt grep, og fokuserer utelukkende på heltid for alle. Kristiansand kommune ligger i Vest-Agder fylke og har 77.840 innbyggere. I 2006–2007 jobbet 478 ansatte i Kristiansand kommune ufrivillig deltid. Kommunen ønsket å heve kvaliteten på tjenesten i omsorgsektoren ved å få flere over på heltid. I mai 2007 fremmet derfor helse- og sosialdirektør i Kristiansand det såkalte «Heltidsprosjektet », og politikerne la 15 millioner friske kroner i potten. Hvilke erfaring gjorde at dere startet arbeidet med å redusere uønsket deltid? Kristiansand kommune startet arbeidet med å redusere uønsket deltid ved å rett og slett finne folk som ønsket små stillinger, og skolere dem. Det skulle utvikles et korps av studentstillinger. Disse skulle erstatte ordinært personell i helgene. Tanken var at et godt samarbeid med en eller flere utdanningsinstitusjoner for helsearbeidere i byen, kunne utvikle kompetente omsorgsarbeidere for å utføre ansvarlig helgearbeid. I tankene hadde kommunen først og fremst syke- og vernepleierutdanningen, og videregående skole for helsefagarbeidere. Modellen ble ikke kalt vikarbank, fordi tanken her var at små studentstillinger skule knyttes direkte til den enkelte omsorgsenhet på fast basis. Studenter ønsket Modellen som skulle redusere uønsket deltid, var knyttet til at Kristiansand som en relativt stor by hadde tilgang på rimelig fast personale i små stillinger, gjennom studenter som jobbet fast i kommunens pleie- og omsorgstjenester. Kristiansandsmodellen er altså knyttet til at pleie- og omsorgstjenesten i kommunen også har høyskoler og videregående skoler med helsefag i sin umiddelbare geografiske nærhet. Personalet i små stillin ger skulle være arbeidstakere som først og fremst ønsket en liten stilling i kombinasjon med studier, og at stillingen skulle kunne knyttes til helgearbeid. På sikt var strategien at disse faste, skolerte studentene skulle kunne gå inn i turnusstillinger når studietiden var over. Øke heltid Som Harstad og Nissedal deltok Kristiansand i KS-prosjektet i 2004 og 2005. Tre ulike enheter: en for omsorg (innbefattet et sykehjem), en sone i hjemmebasert tjeneste, og en enhet for utviklingshemmede (bestående av seks boliger og et dagsenter). Til sammen utgjorde dette 120 årsverk, og 200 ansatte var berørt. Oppdragsgiver var helse- og sosialdirektøren som hadde oppnevnt en styringsgruppe bestående av seks personer for prosjektet. Prosjektets mandat var å kartlegge arbeidstiden i de utvalgte enhetene. Målsetting i utprøvingsområdet var at det kun skulle være studentstillinger under 40 prosent. Ressurstilgangen ble anslått til rundt 1,35 millioner kroner. Dette inkluderte blant annet at 100 prosent-stillingene skulle økes med fem prosent. Helsefagelever Målgruppe for prosjektet var elever og studenter ved lokale videregående skoler med helsefagutdanninger, samt Høyskolen i Agder. Samarbeidet med Høyskolen ble etter hvert gitt opp, fordi prosjektet konkluderte med at studenter ikke kunne erstatte personalet i helgene. Blant annet fordi heller ikke studenter kun vil jobbe helg. I ettertid, etter mars 2005, har kommunene likevel gjort en avtale med elevene på helsefaglinjen i videregående skole. De er systematisk inne 20 KAMPEN FOR HELTID temahefte-12