AKTUELL VITEN NiNa amble og tar praksis to dager i uken. Dette gir avdelings- og virksomhetsledere noe mer fast personal å spille på, men det løser ikke problemet med ubekvem arbeidstid for det faste personalet i helgene. Hele stillinger er løsningen I 2006–2007 kartla kommunen sine ansatte på nytt. Denne gangen registrerte de at hele 477 personer med ufrivillig deltid nå ønsket heltid. I mai 2007 fremmet derfor helse- og sosialdirektør i Kristiansand et nytt prosjekt i kommunestyret: «Heltidsprosjektet». Prosjektet fikk 15 millioner friske kroner i potten, for å gi dem som ønsket det full stilling. Gjennom dette håpet kommunen å heve kvaliteten på tjenesten i omsorgsektoren. Rent økonomisk var målsettingen at 50–70 pro- sent av vikarbudsjettet skulle brukes til denne opprustingen. I forbindelseslinjen mellom vikar- eller overtidsbudsjettet og de nye stillingene lå det altså en forventning om at nyansatte i fulltidsstillinger skulle organiseres slik at de kunne tre inn i pleien ved fravær, uten at det ble ringt etter ekstrahjelp. Hvordan ser virkemidlet ut? I prinsippet er den nye satsingen i Kristiansand en strategisk måte å øke grunnbemanningen på. Denne skal økes ved at de med ufrivillig deltid får full stilling. Til gjengjeld skal den økte stillingsbrøken brukes til aktivisering av pasienter og beboere. Aktiviserende kvalitet Med et slikt fokus kan nyansettelsene fri seg fra den slaviske vektleggingen av ansiennitet. Friheten til å fokusere på de som har talent og lyst til aktivisering blir større. Man kan si at kommune- KAMPEN FOR HELTID 21 temahefte-12