ne skal bedre kvaliteten på tjenesten ved å ansette de undersysselsatte i fulltid som aktivitører. Hvordan utviklet dere løsningen på deltidsproblematikken? Kristiansand kommune er en relativt stor kommune i norsk sammenheng. Det er også en kommune som har erfaring fra forskjellige prosjekter som søker å redusere uønsket deltid. Dette er imidlertid et nytt grep, og så langt en vet det eneste prosjektet som kun fokuserer på heltid, og det i stor skala. Uten å fastslå noe helt sikkert, kan det tenkes at kommunen på denne måten utløser det største arbeidskraftpotensialet blant sin deltidsansatte, fordi de i realiteten har valget mellom å forbli i en liten uønsket stilling, hvor muligheten for ekstravakter skal ytterligere reduseres, og en heltidsstilling. Kanskje tar da enda flere steget ut i full stilling. Egnethet I utgangspunktet hadde kommunene registrert og navngitt 477 personer i deltid som ønsket heltid. Prosjektet ble styrt av en partsammensatt gruppe med både ledere og tillitsvalgte. Det ble laget en fordelingsnøkkel og en fast prosedyre for utvidelsen av stillingene. Det ble bestemt at man skulle bruke de vanlige ansettelsesutvalgene, oggjennomføre ansettelsesprosessene på hvert arbeidssted. Ansettelsesutvalget intervjuet og ansatte på vanlig måte, dog med det perspektiv at kandidatene med kompetanse og egnethet når det gjaldt aktivisering, skulle prioriteres. Hvilke erfaringer har dere med den nye ordningen? Det gjennomføres mange ansettelsesprosesser, og støyen rundt dem er lav. De som leder prosjektet oppfatter dette som et positivt tegn, og at ansettelsesutvalgene gjør en god jobb. Det er opptil den enkelte enhet å velge arbeidsordning. Per august 2007 har 150 personer med uønsket deltid fått full stilling. I etterpåklokskapens klare lys, kunne dere gjort noe annerledes og bedre? Da vedtaket ble gjort, gikk alle signaler i media ut på at alle i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten som ønsket det skulle få fulltid. I etterkant ser en at prosessen må ta tid, og at de ulike sektorene må tas trinnvis. Omsorgsarbeidere for funksjonshemmede har ikke vært med i første om- gang av prosjektet, og noen har blitt skuffet når de ikke var med blant de første som fikk fulltid. Det betyr at noe mer nyansert informasjon i offentligheten hadde vært ønskelig. FEM ArbEIDSDAGEr FEM JObbEr – Dette er nesten som å være frilanser, sier Kristin Hatlestad fra Kristiansand. Hun får jobbkabalen til å gå opp med fem ulike 20-prosentstillinger. (Fagbladet nr. 6, 2007) 22 KAMPEN FOR HELTID temahefte-12