Vanskelige vaktbytter Kollega Sissel Pedersen går også i full stilling, og sier seg enig med Tove. «Sortlands-turnus» – De kortere arbeidsøktene er langt lettere fysisk. Jeg synes likevel det er ei omstilling å ha to helger på og to av. Det er dessverre umulig for meg å få følelsen av «helg» når jeg har langfri midt i uka. Men på tross av at den medfører to jobbehelger på rad er den modifiserte 3+3-turnusen ved Håløygtunet relativt snill mot helgefreden. Hjelpepleier Kristin Trettvold hadde ei lita stilling med «frynsegode-fri» ei hel uke hver 6. uke. – Det er blitt vanskeligere å bytte bort ei helgevakt, fordi den du skal bytte med må ta tre helger på rad. Jeg savner friuka mi, likevel vil jeg ikke gå tilbake til den gamle ordninga. Det er jo godt med forutsigbarhet, og så betyr jo den økte stillinga ekstra penger, sier hun. Solidarisk ulempedeling Tove og Tone rydder av frokostbordet sammen med beboerne Karin Selnes og Signe Molund. Alle fire hjelper til, snart står oppvaskmaskinen og surrer på kjøkkenet på Håløygtunet. Fra god- stolen i dagligstua følger Signe nøye med og teller masker i strikketøyet mens Wenche forbereder dagens rett i TV2-studio. Den nye turnusen er organisert slik at to og to ofte jobber i samme «team». Dette medfører at en ikke rullerer og jobber sammen med alle, slik som før. Det har vært ei erfaring på godt og vondt for de ansatte. Noen har fått «nye» kolleger, og trives godt med det. Andre føler at de mister noe av kontakten med enkelte kolleger. Hjelpepleier Unni Jakobsen påpeker roen som har senket seg over avdelinga. – Jeg synes de fastere teamene gjør oss mer samkjørte, og tror det øker kvaliteten for beboerne. Jeg merker dessuten at alle har fått mer energi på jobben. Uroen med mange uforutsigbare ekstravakter på avdelinga er eliminert. Kollegene bifaller unisont; roen har gjort arbeidsdagen både lettere og triveligere. – Jeg føler at prosjektet har lært oss solidaritet i praksis. Det er flott at full-stillingene har vært villige til å ha hyppigere helgevakter for å bedre andre forhold på arbeidsplassen. For oss som had- de småstillinger er forskjellen som natt og dag. Mitt store håp er at vi får fortsette med denne turnusen! avslutter Jeanett How Jakobsen. • Ei 100%-stilling går ut fra en turnus på 3+3 og inkluderer 15 «skyldige» vakter i turnus på følgende måte: • Jobber 4 dager i strekk en gang hver 4. uke • Har 2 perioder med bare 2 dager fri hver 4. uke • Jobber 2 helger, har 2 helger fri. • «Skylder» 3 vakter per år. • Arbeidsuka er 32,5 timer, mot 35,5 før. • Egne turnuser for jul, påske, pinse, 17. mai og 1. mai. Skal ikke jobbe mer enn halvparten av røddagene i disse periodene. • Ingen ved Håløygtunet på Sortland ble overflødige som følge av den nye turnusen. Kabalen ble løst ved at man ikke ga midlertidige ekstravakter faste stillinger. Litteraturliste: • Amble, Nina; «Innspill – Forsøk med arbeidstidsordninger og arbeidsendringer i turnusarbeid» http:// regjeringen.no/nb/dep/fad/Tema/Arbeidstid/Innspillforsok- medarbeidstidsordninger • Amble, Nina; Kathrine Holstad og Bjørg Aase Sørensen; «TENKE – VILLE – GJØRE – virkemidler mot uønsket deltid» Kommuneforlaget AS Oslo, 2005 • Galtun, Heidi; «Når fleksibilitet fremmer fellesskap» Fafo-rapport 399, 2002 • Kleiven, Magnar; «Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss?» Ide-banken • Kristiansand kommune; «Sluttrapport for prosjektet «Deltid – heltid’... 2005 • KS rapport pr. 17. februar 2004 «Partssammensatt utvalg uønsket deltid» • KS; «Fleksible arbeidstidsordninger i pleie og omsorg – veileder for innføring og bruk» 2005 • Nicolaisen, Heidi og Dag Olberg; «Nye arbeidstidsordninger. Forsøk med 3+3 turnus og tillitstid i Bærum kommune.» Fafo-notat 2005:15 • Sortland kommune, rapport: «Mulige tiltak for å redusere bruken av deltidsstillinger i Sortland kommune » April 2005 26 KAMPEN FOR HELTID temahefte-12