En utfordring er å få ungdom til å ta fagbrev som helsefagarbeider. Nilsen ser ikke bort fra at Kristiansand må rekruttere ansatte fra utlandet. Seniorpolitikken Hver avdeling som ikke tar ut avtalefestet pensjon AFP) mottar et tillegg på 35.000 kroner i året. Dette kan brukes til kompetanseutvikling, kurs eller tas ut i lønn. Alle seniorer har rett på en utviklingssamtale og en seniorplan. – Vi ønsker at flest mulig blir stående i jobben sin. Mitt inntrykk er at mange benytter seg av dette tilbudet som et alternativ til AFP. Drive coaching Seks medarbeidere er lært opp til å veilede både tverrfaglige grupper, team og enkeltpersoner. Når de går inn i et team, kan oppgaven bestå i å få teamet til å fungere godt sammen. I tverrfaglige grupper er utfordringen ofte å få disse til å bli enige om målene. Rådgivning på lov og avtaleverk Turnusplaner og overtid er hyppig gjentatte tema. – Det viktigste vi gjør er å drive opplæring på hovedavtalen og å sørge for at de tillitsvalgte blir tatt med på råd. Blant aktuelle utfordringer knyttet til arbeidsmiljøloven er de nye reglene om varsling samt kravene om en risiko- og sårbarhetsvurdering, altså en evaluering av hva som kan gå galt og sjansen for dette. Andre kompliserte spørsmål oversender personalavdelingen gjerne til jurister eller KS for utredning. En rådgiver fra personalavdelingen er prosjektleder for ”Heltid i helse- og sosialsektoren”. Én rådgiver jobber for å redusere deltidsstillinger i skoleeaten. – Alle som ønsker det skal ha en full stilling og en lønn å leve av. Målsetningen er å komme ned på null prosent ufrivillig deltid innen tre år, formidler Nilsen. Legge opp kurs Teamet for kurs og kompetanseutvikling setter sammen kurs ut fra kommunens strategiske behov. Blant kurstemaene er seniorkurs, medarbeidersamtale, turnusplanlegging, data, sak- og arkivsystemet, risikoanalyse og hovedavtalen. Av de opptil tre hundre årlige kursene holder personalenheten 40-50 selv. – Kursholdere lærer hva som virker og ikke, og dyktiggjøres dermed i forhold til sin egen jobb. Vedkommende lærer også mange nye mennesker å kjenne. Kursene blir billigere. Ikke minst synes personalkonsulentene våre at kursledelse bringer variasjon inn i hverdagen, forteller Nilsen. Enheten har også et eget lederutviklingsprogram. Deltakere er samtlige toppledere, enhetsledere og hovedtillitsvalgte i kommunen. Hovedtemaet til neste år er ”arbeidskraftbehovet og omdømmebygging”. Programmet tar opp ledernes atferd. Profesjonelle innledere innhentes til program- met som organiseres over flere samlinger. Et helt årsverk har personalenheten satt av til ledertreningen. – For det første bør lederne kunne møte fremtiden offensivt. Dernest, hvis lederen er trygg i rollen sin, får det positive konsekvenser for mange. De er premissleverandører for et godt arbeidsmiljø. For det tredje er hensikten med kurset å sette sammen nettverk som kan støtte og hjelpe hverandre, komme med input og inspirasjon, beretter Nilsen. Omstilling og attføring – I våre tider er det å sysselsette overtallige et tilbakevendende og aktuelt tema, ettersom virksomheter blir slått sammen og digitale systemer erstatter manuelle jobber. Som hovedregel skal kommunen finne en ny jobb til overtallige. Her samarbeider vi med nabokommunene, forteller Nilsen. De sju kommunene i Knutepunkt Sørlandet forsøker nå å etablere en felles ressurspool. Etter at kommunen innførte muligheten for femti egenmeldingsdager gikk sykefraværet faktisk ikke opp, men ned. Kommunen kontakter nå den sykemeldte etter fem dager for en sykefraværssamtale. Deretter lager arbeidsplassen en handlingsplan sammen med denne. Oppfølging av lærere Lærere har generelt flere rettigheter enn andre kommunalt ansatte. Derfor har et eget team fått ansvaret for å følge opp lærerne på byens førti skoler. De siste årene har det vært fokus på delegasjon og på skolelederrollen. Lærlinger Avdelingen jobber også med å rekruttere og følge opp cirka 85 lærlinger i kommunen. For tiden er det mye fokus på den nye helsefagarbeideren som skal erstatte hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. ••••••••••••••••••••••••••••< 0 temahefte-13