••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••c Den tillitsvalgte bør være med på ledersamlinger der personalpolitikk er tema. Men må passe seg for ikke å ende opp som et gissel for ledelsen. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••< – Ofte ender personalpolitikken opp med fine ord og svevende uttrykk. Jeg blir bekymret dersom personalhåndtering er noe som trekkes frem på man- dag eller tirsdag, fordi da har lederen tid til å jobbe med det, sier Hilde Torgersen, leder for Fagforbundet i Moss. Torgersen mener god personalpolitikk handler om å få den ansatte til å føle seg lagt merke til, bli sagt hei til av lederen og bli fulgt opp ved behov. Fremst i panna – Personalpolitikk handler om hverdagen og om den ansattes arbeidsmiljø, og det anser jeg som en helt naturlig del av den tillitsvalgtes arbeid, som jeg absolutt ønsker å påvirke. Oppfølgingen av personalet må ligge fremst i lederens panne hele ti- den. Arbeidsgiveren bør også satse på en livsfasebasert tilnærming, og ikke bare knyttet til svangerskap og avtalefestet pensjon. Det kan også være andre faser der en person har behov for å trappe ned eller ønsker å øke aktiviteten. Vil inn tidligst mulig Fagforeningen i Moss sitter både i kommunens arbeidsmiljøutvalg, i administrasjonsutvalget, i diverse ad hoc-grupper og i partssammensatte utvalg. Generelt ønsker fagforeningen å være tidligst mulig inne i alle prosesser. Jo lenger andre har kommet i en prosess, jo vanskeligere å snu hodene deres, er en tommelfingerregel for Torgersen. – Jo tidligere vi er på banen, jo større sjanse for å påvirke. Og dess mer enige er vi med administrasjonen når saken kommer opp til politisk behandling. Alt vi medvirker til sammen, får vi også sammen et personlig eierskap til, og dermed en interesse i at skal fungere. Ledelsens redskap – Vi har laget noen systemer for å hindre at vi blir gjort til ledelsens redskap. For det første skal ingen tillitsvalgt være alene om jobben sin. Både før og/ eller etter en samling med ledelsen drøfter vi i fagforeningen hvilke holdninger vi har og hva vi står for. Vi trenger å være trygge på at det er Fagforbundets politikk vi presenterer, påpeker Torgersen. I en modellkommune - som Moss - er det meningen at politikerne, de tillitsvalgte og administrasjonen skal drøfte seg fram til enighet. Åpent for kritikk – Gjennom modellkommunemetodikken fikk de ansatte en mulighet til å komme med innspill og ideer for å forbedre hverdagen. En arena ble åpnet for å komme med meninger, som ikke ble ansett som kritikk mot lederen, forteller Torgersen. Helt perfekt var samarbeidet likevel ikke. – Trepartssamarbeidet ble av og til tolket som at de tillitsvalgte skulle bli enige med administrasjonen, ikke at vi skulle gi og ta. I hverdagen hendte det også at den nye samarbeidsformen ble glemt bort. De tillitsvalgte opplevde å drøfte seg fram til enighet med styringsgruppa, men erfarte så at rådmannen ikke videreformidlet dette til sine ledere. Den største ressursen Blant tiltak Fagforbundet har fått gjennomslag for er at ansatte etter fylte 62 år kan få jobbe åtti pro- sent, men likevel få hundre prosent lønn. Eller personen fortsetter i hundre prosent jobb mot en bonus på 30.000-50.000 kroner hvert år. Fagforeningen har også gått inn for jobbrotasjon, blant annet for å hindre at ulike virksomheter i kommunen stjeler ansatte fra hverandre. – De ansatte er den største utgiften, sier noen. Jeg velger å si den største ressursen. En kommune som ikke tar vare på sine ansatte, er ikke en kommune med gode tjenester, mener Hilde Torgersen. ••••••••••••••••••••••••••••••••< temahefte-13