3BEDRETJENESTER KOMMENTAR Drar lasset sammen ÅSLAUGRYGG,konstituertansvarligredaktør. Alle ønsker bedre kommunale tjenester – enten vi er ansatt, leder eller politiker. 140 kommuner og bydeler er godt i gang med å sørge for en bedre hverdag for brukerne av tjenestene. Kvalitetskommuneprogrammet er et godt hjelpemiddel. Tre departementer, fire arbeids- takerorganisasjoner og KS har inngått en forplik- tende avtale om samhandling. Et eget sekretariat støtter deltakerkommunene og sørger for nett- verkssamlinger med faglig påfyll, inspirasjon og læring. I kvalitetskommunene drar partene lasset sammen. Kommunale styringsgrupper der både arbeidsgiver-og arbeidstakersiden er representert, sørger for at alle parter får et eierskap til Kvalitets- kommuneprogrammet. De rundt 140 deltakerkommunene har valgt å satse på ulike prosjekter. Noen har klart å redusere antall uønskede deltidsstillinger, noen har lagt vekt på bedre turnusordninger, mens andre har redusert sykefraværet ved å fokusere på nærvær på jobben i stedet for fravær. Fokus er hele tiden bedre tjenes- ter. Enkelte har også valgt å involvere innbygger- ne. Og resultatene er nesten som et kinderegg ≥ tre ønsker oppfylles på en gang ≥ kvaliteten på tjenes- tene blir bedre, noe som kommer brukerne av de kommunale tjenestene til gode, arbeidsgleden blir større og nærværet øker. SAMARBEIDSPARTNEREIKVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET•Helse-ogomsorgsdepartementet•Kommunal-ogregional- departementet•Kunnskapsdepartementet•LOKommune•YS•Unio•Akademikerne•KSSekretariateterlagttilKSiOslo. E-post:kvalitetskommuner@ks.notelefon24122600/24132826Merinformasjonomprogrammet,deltakerneogaktivitetenepåwww.kvalitetskommuner.no Ingen skal få følelsen av at administrasjonen fjernt fra egen arbeidsplass trer nye løsninger ned over hodene på dem som veit best hvor skoen tryk- ker. Mange steder er politikerne involvert, og der får de god kjennskap til de tjenestene velgerne har gitt dem tillit til å sørge for at blir best mulig. Det gode samspillet mellom alle de tre partene på alle nivåer har også vakt internasjonal oppsikt. Fra fjern og nær kommer det ønsker om å få lære mer om denne unike samhandlingen. Kvalitetskommuneprogrammet varer ut året. Da skal det evalueres, men det er vel liten tvil om at de gode erfaringene med trepartssamarbeid er kom- met for å bli. I dette temaheftet kan du lese om de gode eksemplene, bli inspirert og ta initiativ til gode pro- sjekter på egen arbeidsplass. temahefte-14