RISSA KOMMUNE ligger på Fosen-halvøya i Sør- Trøndelag. Snaut 7.000 innbyg- gere. Skipsbygging, primærnær- ing, næringsmiddel-, trevare-og verkstedindustri. Kommunen var en av de første som ble med i Kvalitetskommuneprogrammet. KVALITETSKOMMUNE- PROGRAMMET er et trepartssamarbeid mellom politikere, administrasjon og ansatte. Arbeidet skal være basert på dialog mellom tre likeverdige parter, ikke forhand- linger, og skal bedre innbygger- nes møte med kommunen. Programmet prioriterer helse, omsorg og oppvekst. STYRINGSGRUPPA i Rissa har lagt vekt på at alle tre parter skal være represen- tert. I gruppa sitter varaordfører og et formannskapsmedlem, rådmann, personalsjef og de hovedtillitsvalgte fra Fagforbun- det og Utdanningsforbundet. Den ansatte prosjektlederen er sekretær. Kvalitetsstyringen startet i heisen En tilfeldighet ga Rissa et forsprang som kvalitetskommune. Erfaring- ene fra kvalitets-og trepartsarbeid er så gode at de fortsetter uav- hengig av Kvalitetskommuneprogrammet. Tekst og foto: ALBERT H. COLLETT Hadde ikke ordfører Per Kristian Skjærvik havnet i heisen med Fagforbundets Trond Jensrud på Trond Giskes 40-årsdag, er det slett ikke sikkert at Rissa hadde ligget så langt framme i kvalitetskom- muneprogrammet. Nå ville skjebnen at herrene Skjærvik og Jens- rud skulle bli sittende fast i heisen både lenge og vel. Noe skal man ta seg til. Dermed visste Rissa- ordføreren det som var verdt å vite om Kvalitets- kommuneprogrammet lenge før det hadde kom- met i gang, og kommunen kunne forberede en søknad som passet perfekt til prosjektstart. Målet: Å øke nærværet og arbeidsgleden på Rissa syke- hjem. Nå, to år seinere, er målet langt på vei nådd. Fraværet er redusert fra 17 til 10 prosent. Alle er med Underveis har Rissa fått skryt blant annet for sin velfungerende styringsgruppe. Gruppemedlem- mene peker på flere årsaker. En av dem er at både politikere, administrasjon og tillitsvalgte er repre- sentert. – På samlinger med andre kommuner i pro- grammet har det overrasket oss at enkelte sty- ringsgrupper mangler deltakere fra alle parter. Blant annet har vi vært borti eksempler der formannska- pet fungerer som styringsgruppe, forteller vara- ordfører Tone Sumstad Nyeng. Hun syns det rimer dårlig med samarbeidstanken i Kvalitetskommuneprogrammet at ikke partene er likeverdig representert i styringsgruppa. Bordet rundt I Rissa er de det. Samtidig er gruppa noe spesiell: Både politikere, administrasjon og tillitsvalgte har bakgrunn fra Fagforbundet. I dag er Tone Sumstad Nyeng vararordfører, men hun kom fra jobb på samfunnspolitisk avdeling i Fagforbundet sentralt. Kristin Bakøy var hovedtillitsvalgt for Fagforbun- det i kommunen inntil hun ble ansatt som pro- sjektleder for kvalitetskommuneprogrammet og dermed representerer administrasjonen. Tredje medlem er nåværende hovedtillitsvalgt for Fagfor- bundet, Kurt Rønning. Kanskje ikke så rart at de skryter av god personkjemi i gruppa. – Kan det bli for kameratslig? Kan det føre til at dere glemmer hvem dere representerer? – Vi føler vel at vi var litt på dialogen her i Rissa allerede før programmet kom i gang. Sånn sett representerer ikke dette noe nytt. Handlekraftig Lederjobben går på omgang. Nå holder varaord- føreren klubba. Og hun holder den fast. – Vanligvis møtes vi en gang i måneden, men det siste møtet avlyste jeg. Forfall gjorde at ikke alle tre parter var representert. Da ønsket jeg ikke å gjennomføre møtet. Sammensetningen av gruppa gir stor gjennom- føringskraft. – Tidlig i mai skjønte vi at vi måtte gjøre noe med arbeidsmiljøet på ett av innsatsområdene. To uker seinere sendte vi en stor del av de ansatte på et todagers seminar i regi av styringsgruppa til Sverige. Der fikk de luftet frustrasjonene. På dette seminaret deltar de ansatte uten at noen av leder- ne ved avdelingen er med, forteller prosjektleder Bakøy. Styringsgruppa berømmer lederne som har sendt medarbeiderne sine på slike samlinger, som det har vært flere av. 4 BEDRE TJENESTER temahefte-14