GODE ERFARINGER Jobber seg frisk Da Synnøve Thommesen like før oppstart av barnehageåret falt og forstuet hånden stygt, lå det an til en lang sykmelding. Men styrer i Hunstad øst barnehage, Solveig Ruø, ville det helt annerledes. Tekst og foto: THOR-WIGGO SKILLE – I stedet for å fokusere på en spjelket arm, foku-Thommesen er enig. For da forslaget om at før- serte vi på resten av Synnøve – som var helt i orden, skolelæreren skulle komme på jobb med høyre hand forteller styrer Solveig Ruø. i fatle, var hun slett ikke sikker på at det var noen god idé. Låst til kutyme – Man er jo opplært til at når man er sykmeldt, Hunstad øst barnehage i Bodø har lenge hatt tett så skal man holde seg hjemme, og knapt nok beve- fokus på sykefravær – eller sykenærvær som de aller ge seg utenfor huset. helst ønsker å legge vekt på. Barnehagen er en av fire barnehager i prosjektet «Langtidsfriske barne-Unyttet ressurs hager», der målet er å få ned sykefraværet. De drøf-Tidspunktet for det famøse fallet kunne knapt vært ter hele tiden gode, alternative løsninger, og hva dårligere. Bare noen dager før oppstart av nytt bar- man skal ha fokus på. nehageår. Med både planlegging, mottak av nye – Vi forsøker å ha fokus på arbeidsevnen, og ikke unger og oppstartsamtaler med foreldrene i tett sykdommen. Men det krever tilrettelegging gode program, ville et sykefravær gitt konsekvenser som kolleger – og vilje hos den som går på jobb, under-hadde tatt flere måneder å komme à jour med. bygger styrer Ruø. – I stedet tok en vikar de praktiske oppgavene. Å syke eller ikke syke Ragnhild Skålbones har lang erfaring i Frisk i langtidsfrisktenkning. Friskhetsargu- mentene kommer som tran-skjeer på et samlebånd. troika-trav – Veldig mye handler om relasjoner. Langtidsfrisktenkning handler om Kvaliteten skapes i hvert enkelt møte trekanten helse, kvalitet og effek-mellom brukerne og våre ansatte, og er tivitet. Prosjektleder Ragnhild Skål-avhengig av vår fagkompetanse, hvordan bones i Bodø kommune ønsker å ri vi er som mennesker, og at man kjenner alle hestene samtidig. brukerne. Det er lett å forstå, men vi snak- ker likevel for lite om det. – Kvaliteten ligger i bunn. Hvert enkelt Forteller Skålbones, og snakker videre møte med en bruker av våre tjenester skal om at det er en friskfaktor at man er være av god kvalitet. Høyt sykefravær truer savnet og ønsket. Noe som i seg selv denne kvaliteten, fordi mye handler om skaper helse. relasjoner. Det gjør faktisk en forskjell om – I bunnen ligger en erkjennelse av at det er en ny person som entrer hjemmet vi hele livet beveger oss på en skala til en bruker av hjemmetjenesten. mellom «helse» og «ikke helse». Et ut- NYTTIGINVESTERING:–Åinvestereifrisk- faktorersomgirreduksjonpåbarenoenfåpro- sent,vilgigodavkastning,sierprosjektlederiBodøkommuneslangtidsfriskprosjekt,RagnhildSkålbones. 12 BEDRE TJENESTER temahefte-14