Kvalitetskommunen Moss: Fokus på uønsket deltid Alle parter vinner på å redusere uønsket deltid. Både arbeidstakerne og innbyggerne får bedre kvalitet i tjenestene, mener prosjektleder Siri Bækkevold og hovedtillits- valgt Frank Bergflødt. Moss kommune har valgt reduksjon av uønsket del- tid som sitt prosjekt i Kvalitetskommuneprogram- met. En kartlegging i 2006 viste at 246 ansatte ønsket større stillingsprosent. Ved utgangen av 2007 var tallet på uønsket deltid halvert, og målet for 2008 allerede innfridd. – Grunnen er rett og slett at ledere har hatt fokus på uønsket deltid, sier prosjektleder Siri Bækkevold. Mange i små stillinger shopper vakter for å klare seg. Flere arbeider 100 prosent. Det handler om å tørre å ansette fast dem vi faktisk bruker, sier Bæk- kevold. Alle ledere har fått følgende styringsverk- tøy: Når en stilling blir ledig, skal de undersøke om noen med uønsket deltid vil ha større stil- ling. Dette er også i tråd med ny arbeidsmiljølov. I en ny kartlegging i 2008 spør Moss kom- mune ikke bare etter navn og ønsket stil- lingsprosent, men hva den enkelte selv kan bidra med for å få større stilling. Kan du tenke deg å jobbe på flere avdelinger eller søke på utdanning, er noen av spørsmålene som blir stilt. Det viser seg at flere innenfor pleie og omsorg kan tenke seg å arbeide innenfor barnehage og SFO i tillegg. – Vi prioriterer dem som viser fleksibilitet og vil ta utdanning, sier Siri Bækkevold. I 2007 kjøpte Moss kommune en skoleklasse for barne-og ung- domsarbeiderfaget for 25 ansatte, i 2008 ble det opprettet to klasser i helsearbeiderfaget. – Interessen har vært dobbelt så stor som vi har plasser til, opplyser hun. Trepartssamarbeid Prosjektlederen samarbeider med politikerne og de tillitsvalgte i et nært trepartssamarbeid som Moss har god erfaring fra som modellkommune. Hoved- tillitsvalgt Frank Bergflødt i Fagforbundet er sterkt engasjert. – Dette er veldig positivt. Kvalitetskommune- programmet bidrar til at ansatte får noe de har ønsket seg og drømt om i mange år, sier han. Å øke stillingene bidrar til å sikre inntekt og gir større trivsel for de ansatte. Kommunen får økt kva- litet og kontinuitet i tjenesten. – Med en mer gun- stig arbeidstid kan ens- lige forsørgere være mer på jobb. Sykefra- været går ned og res- sursene utnyttes bedre. Jeg er ikke i tvil om at prosjektet har små og store positive ringvirk- ninger, sier Frank Bergflødt. En utfordring er når en ansatt med opp- drag for flere enheter skal ha ferie eller avspasering. Men dette fører til at en må sam- arbeide på tvers av virksomhetene. Det kan bidra til en mer helhetlig personalpolitikk i kommunen, mener de to. Den største utfordringen er dårlig kommune- økonomi. – Det er svart ironi å drive kvalitetsarbeid og skaffe flere hender når det ligger an til stillings- stopp i kommunen. Vi må ha tunga rett i munnen og jobbe målbevisst med rekruttering, sier Frank Bergflødt. ILDSJELERMOTUØNSKETDELTID:ProsjektlederSiriBække- voldogFrankBergflødt,hovedtillitsvalgtFagforbundetMoss BEDRE TJENESTER 19 temahefte-14