Grip sjansen Med Kvalitetskommuneprogrammet fikk de ansatte i norske kommuner en unik sjanse til å påvirke sin egen arbeidshverdag. Tekst: PER FLAKSTAD Illustrasjon: ANNE KRISTIN HAGESÆTHER Målet med Kvalitetskommuneprogrammet er kort og godt at lokalpolitikere, kommunale ledere og ansatte skal samarbeide om å gi innbyggerne bedre offentlige tjenester. Meningen er at de ansatte gjennom å engasjere seg skal oppleve utviklingsar- beid, omstillinger og endringer som meningsfylte, og ikke som noe politikere og ledere trer ned over hodene på dem. Samtidig er det et viktig poeng at kvaliteten skal forbedres på en måte som gjør arbeidsplassene meningsfylte og trivelige. Ved å inkludere de ansat- te som en likeverdig part, er kommunene sikret å ha med folk som vet hvor skoen trykker når det gjel- der både fysiske og psykiske belastninger, og som kan ha gode ideer om hvordan slike belastninger kan reduseres. Slik skal sykefraværet reduseres, samtidig som innbyggerne skal merke at de offentlige tjenestene blir enda bedre. Dette gir de kommunalt og fylkeskommunalt ansatte i Norge en unik mulighet til å være med på å utvikle sin egen arbeidshverdag. Men utvikling- en kommer ikke av seg selv. Noen må gjøre jobben, og hvis de ansatte ikke engasjerer seg, vil sjansen forsvinne. Flere kommuner kan vise til gode resultater av prosjekter i regi av Kvalitetskommuneprogrammet. Felles for dem alle er at trepartssamarbeidet mellom politikere, administrasjon og ansatte blir løftet fram som en av de viktigste årsakene til det gode resul- tatet. Dialog Partssamarbeid og bedriftsdemokrati har lange tra- disjoner i Norge. Det inntektspolitiske samarbei- det mellom staten, arbeidsgiverorganisasjonen og arbeidstakerorganisasjonene er utgangspunktet for den nordiske modellen som mange mener har vært et av de viktigste bidragene til det velferdssamfun- net som er utviklet i de nordiske landene. Kvalitetskommuneprogrammet videreutvikler og formaliserer dette samarbeidet og flytter det ned på lokalt nivå. Styringsgruppen i hver enkelt kommune skal ha med representanter fra hver av de tre partene, og det samme skal prosjektgruppene for hvert enkelt prosjekt. Dette betyr at de ansatte må ta et større ansvar for å utvikle og organisere sin egen arbeids- plass, men det betyr også at lokalpolitikerne må 20 BEDRE TJENESTER temahefte-14