UNIKT SAMARBEID – GOD EFFEKT NÅR ANSATTE TAS PÅ ALVOR – Når de ansatte i førstelinjetjenesten blir tatt på alvor, kommer også resultatene. Kva- litetskommuneprogrammet har vist hvilken viktig ressurs kommunene har i sine ansat- te, sier Fagforbundets leder, Jan Davidsen. Forbundslederen skulle ønske flere kommuner hadde kommet enda lenger med både trepartssam- arbeid og kvalitetsutvikling i løpet av det første året. Samtidig mener han at Kvalitetskommunepro- grammet, ut fra en realistisk forventing, har opp- nådd gode resultater og har bevist at dette er en fornuftig måte å utvikle det kommunale tjeneste- tilbudet på. Foto: Trond Isaksen JanDavidsen,lederiFagfor- bundet. Ansatte tar ansvar når de får det – Erfaringen så langt er at de gode resultatene kommer der hvor tre- partssamarbeidet funge- rer godt. Dette viser at det gir effekt når med- arbeiderne i førstelinje- tjenesten blir tatt på alvor og får muligheten til å ta ansvar for sin egen arbeidsplass. – Vi har dessverre opplevd mange steder at de ansatte har følt seg overkjørt og umyndiggjort av konsulenter og andre krefter utenfra, og Kvalitets- kommuneprogrammet har klart å endre dette mange steder, sier Davidsen. Han syns det er vanskelig å trekke fram konkre- te eksempler: – Ved å kaste lys over noen, blir andre liggende i skyggen. Da vil jeg i stedet legge vekt på bredden og det store mangfoldet av prosjekter og tiltak som dette programmet har ført med seg. Svært mange medarbeidere i kommuner over hele landet har sett muligheten og grepet den. Det syns jeg er gledelig å få tilbakemeldinger på, sier han. Yrkesstolthet Ikke minst mener Davidsen at utviklingsarbeidet og prosjektet har klart å skape et engasjement hos de ansatte – ikke bare som kommunalt ansatte, men som medarbeidere på sin egen arbeidsplass – på sitt sykehjem eller i sin barnehage. Dette har bidratt til å få fram yrkesstoltheten blant medarbeiderne. – Samtidig forutsetter dette en moden ledelse, som ikke oppfatter de ansattes innspill som kritikk, men som i stedet har den tryggheten som trengs for å utnytte egne medarbeideres realkompetanse til å utvikle tjenestetilbudet og arbeidsplassen, sier han. Må fortsette – Kvalitetsutvikling forutsetter kontinuerlig arbeid, og derfor er det viktig at erfaringen og innsatsen i Kvalitetskommuneprogrammet blir videreført etter at programperioden er ferdig. – De gode resultatene som er oppnådd i mange av kommunene i sykefraværsprogrammet, viser effekten av at ansatte blir tatt på alvor. Dette er viktig å ta med seg for eksempel i arbeidet med å utvikle et arbeidsliv som er tilrettelagt for at flere skal kunne stå lenger i arbeid, sier Jan Davidsen. – KOMMER TIL Å FÅ STOR BETYDNING Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa mener samarbeidet mellom folke- valgte, kommuneadministrasjon og kom- munalt ansatte har en unik egenverdi som hun har stor tro på. Derfor tror kommunalministeren at Kvalitetskom- muneprogrammet kommer til å få stor betydning for det kommunale tjenestetilbudet. – Så langt har jeg opplevd mange gode eksem- pler på kommuner som gjennom dette program- met kan vise til svært gode resultater når det gjel- der å redusere sykefraværet, eller å øke nærværet, som jeg liker å kalle det. Frigjør penger – Jeg tror derfor at pro- grammet også kommer til å gi innbyggere en merkbar forbedring i til- budet. Mindre sykefra- vær bidrar dessuten til at kommunene sparer penger, som de igjen får frigjort til å utvide tje- nestetilbudet. KommunalministerMagnhildMeltveitKleppa Foto: Monica Schanche 22 BEDRE TJENESTER temahefte-14