KRONIKK New Public Management er ute. Alternativer er oppfunnet og allerede i bruk. Og erfaringene med samhandling for bedre kommunale tjenesterer gode. Godt samarbeid gir bedre tjenester ANNE-GRETHEKROGH, lederomstillingsenheteniFagforbundet «Den beste læringen skjer i samarbeid ute på arbeids- plassene.» I snart to tiår har New Public Management herjet med offentlig sektor. Gjennom privatisering, kon- kurranseutsetting, bestiller-utførermodeller, bru- kervalg og andre bedriftsøkonomiske metoder er mange offentlige sektorer blitt tvunget ned i stabilt sideleie. Først i New Zealand, så i Storbritannia og nå for alvor i USA. Nå skal USA begynne det møysommelige arbei- det med å gjenoppfinne offentlig sektor. USA HAR IKKE privatisert av ideologiske årsaker slik situasjonen var i New Zealand og Storbritan- nia. Den private og individorienterte tankegangen har gjennomsyret politikken siden tidenes morgen. Men resultatene er like ille, uavhengig av årsak. I Bush sin periode har privatiseringen utarmet en allerede svak offentlig sektor så hardt at selv markedsliberalistene er bekymret. Under Bush ble ytterligere 4,4 millioner ameri- kanere brakt under fattigdomsgrensen. Neste gene- rasjon amerikanere er den første generasjonen i his- torien som kommer til å få dårligere kår enn sine foreldre. De individuelle rettighetene er ikke like sterke lenger; rettigheter som nå er snevret inn til kun å gjelde hvite innbyggere med fast eiendom. KOSTNADENE ved at private overtar utførelsen av offentlige tjenester – altså transaksjons-og kon- trollkostnader – anslås til hele 15 prosent av kontraktsummen. (Referanse: professor Mildred Warner.) Kostnadene er rett og slett blitt for store. I New Orleans har det gått så langt at kontrak- tøren leier inn førerne på søppelbilene på dagsbasis til minimumslønn – uten rettigheter som trygd og pensjon. De som står bakpå bilene og samler inn søpla, såkalte «hoppers», plukkes opp langs hoved- veiene om morgenen. Svikter bilen midtveis på dagen, blir minimum daglønn deretter. De må selv skaffe utstyr som løftebelter, sikkerhetsvester og ansiktsmasker. Jevnlig svikter bilparken med uav- hentet søppel som resultat. Lønna er så dårlig at søppelarbeiderne nå har begynt å true til seg kon- tanter av innbyggerne for å ta med seg søpla deres. I MANGEL PÅ offentlig tilrettelegging og trygg- het opprettes det nå «privat-offentlige løsninger» hvor nabolag selv produserer tjenester som sikker- het, brannvern, rekreasjonsmuligheter og renova- sjon. Innbyggerne i disse nabolagene er selvsagt ikke villige til å bidra med noe til en offentlig sek- tor som ligger nede. Men stadig flere kontrakter blir ikke lyst ut på nytt, og det skjer en økende rekommunalisering. Prosessen er dyr, og arbeidet med å øke kvalite- ten til et akseptabelt nivå er smertefull og langsom – spesielt på grunn av en skrikende mangel på kva- lifisert personale. Og framtidsutsiktene er ikke gode: Yrkesfaglige studietilbud har skrumpet dramatisk inn, og offentlige skoler blir stadig fattigere. Kost- nadsutviklingen fra 1950 til 2005 for å sende et barn til privat college, er henholdsvis 14 og 45 prosent av gjennomsnittlig familieinntekt. For et barn på offentlig college, er prisen henholdsvis 4 og 11 pro- sent av en gjennomsnittlig familieinntekt. (Kilde: Elisabeth Gudrais Unequal America, Harvard Magazine July-August 2008.) DEN NEGATIVE RINGEN er sluttet, og nå dis- kuteres det aktivt hvordan man skal gå fram for å gjenoppfinne offentlig sektor i USA. En av de mest kjente forskerne og professorene på offentlig sektorstudier i USA, Mildred Warner ved Cornell University, deltok på en konferanse med deltakere fra hele verden som Fagforbundet arrangerte i november. Hun fant gode ingredienser til en slik gjenoppfinning her i Norge. For vi har faktisk utviklet gode alternativer til New Public Management. Norge har lange tradisjoner med partssamarbeid og dialog; blant annet gjennom inntektspolitisk samarbeid og dialog om arbeidstakernes sosiale rettigheter. Med den skandinaviske modellen som 24 BEDRE TJENESTER temahefte-14