bakteppe, befinner vi oss nå lysår lenger framme i løypa enn amerikanerne når det gjelder utvikling- en av offentlig sektor. Det har vært, og er fortsatt en generell holdning i Norge at en god offentlig sektor er det viktigste konkurransefortrinnet for privat næringsliv. Men for å holde tritt med økte ytre krav, demografisk og teknologisk utvikling må det gjøres et kontinuerlig arbeid for å videreutvikle god kvalitet og service. MED DEN RØDGRØNNE regjeringen kom muligheten til å gå løs på en slik oppgave med et bredere og mer systematisk fundament. Gjennom trepartssamarbeid og aktivt engasjement fra de ansatte og brukerne tas de ansatte og brukernes behov mer på alvor. Dette er en ubyråkratisk og billig utviklingsmetode fordi selve utviklingspro- sessene skjer ute på arbeidsplassene hvor tjenestene og innbyggerne møtes. Politikerne dras mer med i utviklingen av de kommunale tjenestene, de ansatte og deres kompetanse blir mer synlig og bedre ut- nyttet. Å bli sett og få lov til aktivt å bidra i utviklingen av tjenestetilbudet skaper automatisk større trivsel. Trivsel og bedre løsninger reduserer sykefraværet, som igjen betyr sparte midler som kan kanaliseres videre inn i kvalitetshevingsarbeidet. Myndiggjor- te medarbeidere kommuniserer bedre, både med ledelsen, politikerne og innbyggerne. Tanken er rett og slett å ta ut synergieffekten av dialogen som skjer ut fra en felles forståelse for hva som skal og bør gjøres. Slik sett kan dette bli et formidabelt og spen- nende lokaldemokratiløft. MEN UTFORDRINGENE står i kø også hos oss. Hvis vi altså skal lykkes og fortsatt være til inspira- sjon for andre. Gode samarbeidsforhold tar tid å etablere, offentlige ledere trenger støtte og utdan- ning i endringsledelse og dialogbasert ledelse. Kom- petanseutviklingen må bli mer systematisk; den beste læringen skjer i samarbeid ute på arbeids- plassene. Vi har også utfordringer når det gjelder å finne gode arenaer for økt involvering av innbyggerne enten de er brukere av tjenestene, potensielle brukere eller pårørende av brukere. Men vi er privilegerte. Vi kan snakke om videre- utvikling av og ikke gjenoppfinning av offentlig sek- tor. «De ansatte og deres kompe- tanse blir mer synlig og bedre utnyttet.» BEDRE TJENESTER 25 temahefte-14