LEDER Nyttige verktøy må brukes Sykefraværet i Norge er beregnet til å øke med ti prosent i 2009. Det har fått statsminister Jens Stoltenberg til å gå ut og be allmennheten om å bidra med innspill, gode eksempler og ideer til å redusere dette fraværet. Det er mange grunner til at sykefraværet stiger. Nedbemanning, og dermed et økende press i arbeidslivet, er en. En annen er at vi vil ha et arbeidsliv som har plass også til dem som ikke kan yte 100 prosent hele tiden. Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) skal fornyes for to nye år, og statsministeren har uttalt at han foretrekker en høy sysselsettingsgrad og høyt sykefravær framfor lav sysselsetting og lavt sykefravær. Det finnes virksomheter som har klart å redusere fraværet. Helt uten bruk av straffesystemer. For eksempel – sett under ett – har sykefraværet sunket i de kommunene som deltar i Kvalitetskommuneprogrammet. Når de ansatte i kommunene får være med på å utvikle og organisere egen arbeidsplass – og dermed oppnår større innflytelse over eget liv – øker trivselen. Økt trivsel fører til lavere sykefravær. Den totale kostnadsbesparelsen i kvalitetskommunene er beregnet til 300 millioner kroner de siste 18 månedene før juli 2009. Trepartssamarbeidet har vært den viktigste enkeltfaktoren bak de gode resultatene i kvalitetskommunene, ifølge NIBRs midtveisevaluering av programmet. En viktig erfaring partene har gjort seg, er at alle har noe å lære av hverandre. Fagforbundets tillitsvalgte og medlemmer har i denne sammenheng mye å lære bort. Kvalitetskommuneprogrammet skal etter planen avsluttes ved utgangen av 2009, men mange har tatt til orde for en videreføring. Gjennom Soria Moria II er det tydelig at også regjeringen ønsker at treparts samarbeidet skal videreutvikles. Fagforbundets landsmøte i november 2009 vedtok å arbeide for at det opprettes et nasjonalt kunnskapssenter med basis i erfaringene fra modell kommunene og Kvalitetetskommuneprogrammet. Forbundet har med dette varslet at det er rede til å slåss for at modellene i framtida videreføres i kommunenorge. Det understrekes stadig oftere at rekruttering av kompetente, nye medarbeidere blir vanskelig i årene som kommer. Paradoksalt nok er det en stor andel av kommuneansatte som arbeider ufrivillig deltid. Mange av kvalitetskommunene jobber derfor for å få til flest mulig heltidsstillinger. Samhandlingsreformen står for døra – en stor satsing innenfor eldreomsorg, interkommunalt samarbeid og kvalitetsutvikling i barnehagene. Dette er krevende arbeid som fordrer gode verktøy. Verktøyet har vi, og mange gode erfaringer. Noen av de gode historiene kan du lese i dette heftet. KIRSTI KNUDSEN, ansvarlig redaktør SAMARBEIDSPARTNERE I KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET • Helse- og omsorgsdepartementet • Kommunal- og regional departementet • Kunnskapsdepartementet • LO Kommune • YS • Unio • Akademikerne • KS | Sekretariatet er lagt til KS i Oslo. E-post: kvalitetskommuner@ks.no • telefon 24 12 26 00/24 13 28 26 • Mer informasjon om programmet, deltakerne og aktivitetene på www.kvalitetskommuner.no KVALITETSKOMMUNER 3 temahefte-15