Vaksdal stakk av med Kvalitetsprisen 2009 i kategorien sykefraværsarbeid. Her mottar prosjektleder Bjørg Djukastein prisen av statsråd Magnhild Meltveit Kleppa. Varaord fører Arne Normann og hovedtillitsvalgt Bente Trengereid var med. skap å finne ut om arbeidet kan tilrettelegges for en periode. Legen blir alltid tatt med i vurderingen. • For eksempel kan lett arbeid som å legge sammen tøy på vaskeriet være et alternativ. Folk ønsker ikke å være sykmeldt. Vi har nå dannet en HMSgruppe, som tar saken dersom noen sliter, forteller Søndergaard. Det er gjort en rekke grep for å forebygge sykefraværet. Utstyret er tilrettelagt, og de ansatte er blitt flinkere til å finne riktige måter å arbeide på. • Vi har brukt mye tid på dem som er syke. Her er det en balansegang. Vi må også bruke tid på dem som er friske. Det er neste steg. Vi prøver hele tiden å utvikle oss, reflekterer Søndergaard. Arbeidet som er gjort i Vaksdal, er blitt lagt merke til langt ut over kommunegrensene, og i 2004 fikk enheten Arbeidsmiljøprisen. Flere kommuner ønsker å dra nytte av de gode erfaringene. Verktøykasse mot sykefravær For å lykkes har vi jobbet kontinuerlig for lavere sykefravær, forteller prosjektleder Bjørg Djukastein. • Det er ikke ett tiltak, men summen av dem som har bidratt til nedgangen. Det er viktig å være klar over at arbeidet krever noen ekstra ressurser, men disse får vi igjen når sykefraværet går ned, sier hun. Prosjektgruppa har sørget for informasjon på alle arbeidsplassene. Det er etablert gode rutiner for å føre statistikk over sykefraværet. Gravide har fått tettere oppfølging, og det er laget en folder med informasjon til dem. • Vi satser ekstra på sykehjemmene, som har fått tilbud om noen minutters trim i arbeidstida. Dette har vært så populært at det har spredd seg også til andre arbeidsplasser, forteller Djukastein. I høst arrangerte kommunen et kurs over seks dager for langtidssykemeldte. • Målet med kurset er ikke å få alle ut i jobb igjen, men som arbeidsgiver ønsket vi å gjøre noe for dem som er langtidssykmeldte og vise at de ikke er glemt selv om de ikke er på jobb. Kanskje bidro kurset til bedre livskvalitet. Da er det ikke kronene som teller, sier Djukastein. De tolv deltakerne har gitt positive tilbakemeldinger på kurset, der de blant annet rettet søkelyset mot løsning og mestring, å bli bevisst på egne ressurser, fysisk aktivitet og sosialt fellesskap med andre i samme situasjon. Holder trykket oppe Varaordfører Arne Normann (KrF) er med i styringsgruppa, og synes kompetanseheving er svært nyttig. • Vi er med på dette sammen. Alle har fått bedre kompetanse. Fordi vi har opplevd det samme på alle sider av bordet, slipper vi å støte på bremser i systemet, sier han. Kommunen hadde et sykefravær på ti prosent i løpet av første kvartal i år, mot elleve prosent i samme periode i fjor. I andre kvartal økte sykefraværet noe igjen, fra 8,8 prosent i 2008 til 10,4 pro- sent i 2009, viser kommunens egne tall. Vaksdal vant også Kvalitetsprisen 2009 for sitt arbeid med sykefravær. Fossmark håper at kommunen klarer å holde trykket oppe når prosjekt perioden er over. • Vi er forberedt på at det kan komme svingninger, men jeg tror gode resultater avhenger av at noen har et ekstra ansvar for å jobbe med syke fraværet. 12 KVALITETSKOMMUNER temahefte-15