Trepartssamarbeid eneste farbare vei Når de ansatte blir tatt på alvor, gir det gode resultater. Kvalitets kommuneprogrammet har vist hvilken viktig ressurs kommunene har i sine medarbeidere. Det var et viktig gjennombrudd da den rødgrønne regjeringen etablerte Kvalitetskommuneprogrammet i 2006, inspirert av Fagforbundets modellkommuneprosjekt. Programmet har oppnådd gode resultater; det sier oss at dette er en fornuftig måte å utvikle det kommunale tjenestetilbudet på. Trivselen øker og sykefraværet går ned. Grunnstammen i Kvalitetskommuneprogrammet er trepartssamarbeidet. Jeg mener at dette har vist seg som den eneste farbare veien å gå for å få til nødvendige omstillinger på en konstruktiv måte. Dette har da også funnet veien inn i den rødgrønne regjeringens politiske plattform – Soria Moria II. Der kan vi blant annet lese: • Trepartssamarbeidet som er etablert i Kvalitetskommuneprogrammet skal utvikles videre. • Fornying av offentlig sektor skal skje gjennom utvikling av de ansattes kompetanse, og bedre bruk av deres talenter, ideer og evner til å finne gode løsninger. • Innflytelse og medbestemmelse for offentlig an satte og deres organisasjoner er et avgjørende virkemiddel i dette arbeidet. Vi har dessverre opplevd mange steder at de ansatte har følt seg overkjørt og umyndiggjort. Dette har Kvalitetskommuneprogrammet klart å endre i de kommunene som har deltatt. Programmet har klart å skape en entusiasme blant de ansatte, både som kommunalt ansatte generelt og som medarbeidere på egen arbeidsplass – på sykehjemmet eller i barnehagen – og har bidratt til å øke deres yrkesstolthet. Samtidig er det en forutsetning for å lykkes at kommunene har en ledelse som er trygg på seg selv og ikke oppfatter de ansattes innspill som kritikk. Verken forbundets modellkommuneprosjekt eller regjeringens kvalitetskommuneprogram dreier seg om kortsiktige, avgrensede prosjekter. De er resultater av et verdimessig og prinsipielt standpunkt til hvordan omstillings-, utviklings- og forbedringsarbeidet burde drives i hele arbeidslivet. Kvalitetskommuneprogrammet skal etter planen avsluttes ved utgangen av 2009. Nå må vi sørge for at modellen i framtida videreføres i Kommune -Norge. KOMMENTAR Jan Davidsen Leder Fagforbundet KVALITETSKOMMUNER 29 temahefte-15