LEDER En sterk oppfordring om å ta klimakrisen på alvor Alle mennesker har rett til en hverdag preget av trygget og forutsigbarhet. Derfor er det viktig at norske kommuner tar klimakrisen på alvor, og slett ikke bare med tanke på sine egne innbyggere. Ifølge filosofen Kants prinsipp for moralsk hand- ling skal du handle på en slik måte at dine hand- linger kunne være en allmennmenneskelig lov for handling, eller sagt på en annen måte: Du skal behandle andre slik du vil de skal behandle deg. Prinsippet må gjelde overfor folk i Sør som aller- ede rammes kraftig av den globale oppvarmingen, som flykter, kriger, sulter og dør på grunn av klima- endringene. Det er kanskje vanskelig å tenke seg, men årets vinter var den nest varmeste noensinne målt på jordkloden. Gjennomsnittstemperaturen har steget med 0,8 grader siden 1880. Fortsetter denne utviklingen, kan vi få plutselige og raske endringer av klimaet. Den moralske handlingsregelen er viktig også med tanke på våre barn og barnebarn, som vil merke konsekvensene av de valgene vi tar i dag, og som vil måtte slite med effektene av den globale oppvar- mingen -kraftige stormer, tørke, oversvømmelse, flom, ras og økosystemer som blir kraftig forstyrret. Forskningen er klar på at oppvarmingen kom- mer som en følge av menneskelige handlinger. Denne erkjennelsen må vi ta inn over oss. Så må vi komme i gang med å skape et bærekraftig samfunn, der vi setter mennesker og natur først, ikke profit- ter og kortsiktige interesser. Men hva kan kommunene gjøre i dette store bil- det? Ganske mye, viser det seg. I Sverige har klima - gassutslippene sunket med 9,1 prosent siden 1990. Mye av dette har skjedd lokalt. I Norge har utslip- pene økt med 11 prosent i samme periode. Ifølge Cicero -Senter for klimaforskning -har kommunene virkemidler som berører 20-30 pro- sent av de nasjonale klimagassutslippene. Kommu- nene har ansvaret for viktige samfunnsområder som avfallshåndtering, arealplanlegging, energibruk og transport. Helt konkret: Regjeringen pålegger alle kom- muner til om å lage og levere inn en energi-og klimaplan innen 1. juli i år. Du kan lese mer om dette på www.klimakommune.enova.no. I dette temaheftet prøver vi å vise noen eksem- pler på tiltak kommuner allerede er i full gang med. I Oslo skal alle de kommunale oljefyrene erstattes av fornybare energikilder i løpet av 2011. I Fred- rikstad tester kommunen ut busser som kjører på biodrivstoff. I Verdal lager de grønn energi av råt- ten mat og kloakk. I Skien og på Lilleaker har vakt- mestere senket energiforbruket i skolebygningene og i Nedre Eiker er de racere på å resirkulere avfall. Åpenbart er det mye penger å spare på å drive energiøkonomisk. Og en stortsatsing på fornybar energi og alternativ organisering burde også gi rom for mange nye arbeidsplasser. Vi håper dette tema- heftet kan gi inspirasjon og gode ideer. God les- ning! KIRSTIKNUDSEN, ansvarligredaktør KLIMAKOMMUNE 3 temahefte-16