Skandaløst lite midler – Skal vi komme i nærheten av de målene regje- ringen har satt for utslippskutt, må det offentlige vise politisk vilje til å styre utviklingen og legge inn de nødvendige investeringene. Transnova, det offentlige programmet for mer miljøvennlige trans- portløsninger i Norge, gjør for eksempel en god jobb, men har skandaløst lite midler, med et total- budsjett på 50 millioner kroner, sier Guldbrandsen. Transnova er ikke i nærheten av å ha midlene til å finansiere for eksempel merkostnadene for kjøp av biometangassbusser, noe som er fornuftsstridig gitt at nær halvparten av klimagassutslippene i byene stammer fra biltrafikk. Nasjonalt utgjør eksosen en tredjedel av karbondioksidutslippene. Dyreste løsning kan være riktigst Stein Guldbrandsen mener det ikke tjener klima- kampen å organisere samfunnet som en butikk, der anbud styrer politiske valg. – På kort sikt er gode klimaløsninger dyre, og anbudstvangen gjør at innkjøperne velger vekk de dyreste løsningene. Økonomiske hensyn kommer i første rekke, og klimahensyn etterpå. Norge har ikke bare et stort ansvar og en sterk økonomi, som gjør det mulig å legge om i forny- bar retning, men også kompetansen og ressursene, mener han. Generelt er jeg skeptisk til å la de tusen blom- ster blomstre når det gjelder produksjon av ny ener- gi, fordi du da raskt vil ende opp med en masse bitte små prosjekter som ikke gjør noen forskjell. Det er bedre å satse stort på det vi vet virker. Tusenvis av arbeidsplasser – En klimafornyelse gir store nye muligheter til å skape tusenvis av nye arbeidsplasser. I Nord-Trøn- delag kan for eksempel biometangass bli en viktig attåtnæring, siden fylket har masse dyregjødsel. Men noen må investere i infrastrukturen for å lagre og frakte biometangassen. I Sverige har staten for eksempel bygget en rørledning som kobler sammen Malmø og Gøteborg. Også produksjon av ovnspellets fra skogbruks- avfall kunne bli en langt større satsing, med mange grønne arbeidsplasser, dersom staten var villig til å satse. Guldbrandsen mener også vi burde være mer opptatt av nærreist mat, og ønsker at Bondelaget og Småbrukarlaget får en sentral rolle i dette. – Klimaendringene skjer mye raskere enn tidli- gere antatt. Vi er fremdeles ikke i nærheten av å være forberedt på det som vil komme. Den tid er forbi da vi kunne behandle utviklingen av klimaet som noe atskilt fra den normale virkeligheten, fra økonomi og valgkampanjer. Vi må begynne å dis- kutere de nødvendige omstillingene i fellesskap og på alle nivåer, understreker Stein Guldbrandsen. KLIMAKOMMUNE 9 temahefte-16