Ecopros avfallsanlegg formatavfall og kloakkslam eret av de mest moderne ogmiljøvennlige i Europa, ifølge ledelsen. Ecopros avfallsanlegg formatavfall og kloakkslam eret av de mest moderne ogmiljøvennlige i Europa, ifølge ledelsen. Grønn energi fra råtten mat Utenfor Verdal ligger drømmen av et avfallsanlegg, eid av 51 midt- norske kommuner. Hit kjøres kloakkslam og maten vi kaster. ECOPRO AS • Bedriften Ecopro AS i Verdal i Nord-Trøndelag eies av 51 midtnorske kommuner. Den ble satt i drift i 2008 og behandler 30.000 tonn kildesortert mat- avfall og kloakkslam årlig. Eierkommunene har investert 172 millioner kroner i et høy- teknologisk, lukket biogass- anlegg som foredler avfall til bioenergi og næringsrike jord- produkter (biogjødsel). • Ecopro bruker teknologi utvik- let av Asker-bedriften Cambi AS, som også har fått energi- gründerprisen for sin teknolo- giutvikling på området. Anleg- get tilfredsstiller nasjonale og internasjonale krav til behand- ling av organisk avfall. • Ecopro reduserer klimagassut- slippene med 40.000 co2-ekvi- valenter årlig. Tekst og foto: BENTE HAARSTAD Ecopro produserer biogass og biogjødsel med hun- dre prosent gjenvinning og null utslipp av klima- gasser. Bedriften ligger langt inne i de nordtrøn- derske skoger. Den strømlinjeformede arkitekturen og de store glassvinduene kan gi feil assosiasjoner. For, nei, dette er ikke et kulturhus, selv om det har kostet kanskje vel så mye. Det flotte anlegget til vel 170 millioner kroner tar hånd om det ekleste avfallet vårt. Det vil si vel 30.000 tonn kloakkslam og råtnende mat årlig. Eco- pro åpnet for to år siden etter en lang etablerings- fase, og ble fort en suksess i den forstand at anleg- get allerede kjører med full kapasitet. Skal det ta imot mer, må det utvides. I store byer som Oslo og Trondheim kildesor- teres fortsatt ikke matavfall. Det sendes til for- brenning sammen med restavfallet, selv om mat- avfall er uten brennverdi. Andre steder i landet gis det dispensasjon fra deponeringsforbudet. Mat og slam komposteres i deponi, det vil si i det fri, med dertil hørende utslipp av metan – en klimagass som er hele 20 prosent mer skadelig enn co•. Strøm fra klimagass Avfallshåndteringen i Verdal reduserer utslippene med 40.000 tonn mer co• årlig enn ved deponering. Men miljøgevinsten dreier seg slett ikke bare om klimagasser. Her skapes også nyttige produkter. Gass produsert fra utråtningsprosessen brukes i et kraftvarmeverk. Her produseres elektrisitet i to gass- motorer og dampvarme til sterilisering av avfallet. Anlegget gir 12 millioner kWh strøm, alt fra egenprodusert gass. Noe av denne energien brukes internt på anlegget. Resten, tilsvarende strøm til rundt 500 husstander, selges og går ut på strøm- nettet via Nord Pool. Hele det store Ecopro-anleg- get er selvforsynt med energi og varme. Også massen som blir igjen etter energiproduk- sjonen er nyttig. Varmebehandling på 150 grader i 20 minutter gjør at den er fullstendig fri for farli- ge virus, bakterier og parasitter, men samtidig natur- lig rikt på plantenæring som fosfor og nitrogen. Ecopro kaller det biogjødsel, og det tidligere avfal- let går tilbake til økosystemet som verdifullt til- skudd til jordbruket. I Verdal har det inntil nylig vært deponi for våt- avfall som slam og matrester, faktisk i Ecopros nær- miljø. Skepsisen de få naboene viste da bedriften skulle etableres, er for lengst borte. Det som var av luktproblemer fra det tidligere deponiet, er en saga blott. En tur rundt i det store anlegget gir få asso- siasjoner til kloakk og råtnende mat. Bare i innta- ket er det en viss odør. Ellers skinner det i strøm- linjeformet, grønn teknologi. 10 KLIMAKOMMUNE temahefte-16