– Biogass kan gi bussbransjen et løft I Fredrikstad ruller sju busser lydløst avgårde i gatene med klimautslipp som ligger på nesten null. De går på biometangass i stedet for diesel. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Fagforbundet har sponset en av bussene med 500.000 kroner. Det er merprisen i forhold til en tradisjonell dieselbuss. Når bussene først er inn- kjøpt, vil drivstoffprisen ligge på omtrent samme nivå for gass og diesel. Da Fagforbundet gikk inn og sponset en av bus- sene, sa AU-medlem og leder av forbundets Sek- sjon samferdsel-og teknisk, Stein Guldbrandsen: – Biometangass kan virkelig gi bussene er solid mil- jøløft. Dette egner seg godt for kollektivtransport, spesielt lokale ruter, og forbundet jobber hardt for at flere skal ta i bruk denne teknologien. Trenger handling – Vi har vært overalt, i departementer og på stats- ministerens kontor, og argumentert for at dette er en løsning å satse på. Vi er blitt møtt med velvilje og smil, men ut over dette skjer det lite, sa Stein Guldbrandsen. – Nå begynner vi å bli utålmodige. Det er frus- trerende å oppleve at en regjering med høye og ambisiøse klimamål ikke handler og følger opp en så god miljøsak som dette. – Derfor handler vi selv for å få oppmerksom- het rundt biometangass, fortsatte han. Fagforbundet mener myndighetene må satse på biometangass som et framtidsrettet drivstoff og sørge for finansiering slik at renseanlegg blir byg- get om. Guldbrandsen mener at myndighetene må få på plass en finansieringsordning som dekker buss- selskapenes merkostnader ved å kjøpe biometan- busser i stedet for ordinære dieselbusser, og at det bør arbeides mot et forbud for dieselbusser innen 2015. Eksempel til etterfølgelse Biometangass-prosjektet i Fredrikstad er et samarbeid mellom mellom det kommu- nale vann,-avløp-og renovasjonsforetaket Frevar KF og Borg Buss. Ved Frevars anlegg utenfor Østfold-byen pro- duseres gass ved at avløpsslam, sammen med orga- nisk avfall, går inn i to råtnetanker. Prosessen i tan- kene er ikke ulik det som skjer ved varmkompostering. Dette fører til at det blir dan- net metangass som blir liggende øverst i tankene. Denne gassen pumpes til et oppgraderingsanlegg der den blir tilført mer metan for å kunne fungere i en bilmotor. Bussene må ut til Frevars anlegg for å fylle driv- stoff, men nå har staten bevilget to millioner kro- ner til å bygge en biogasspumpe ved Fredrikstad- brua. Dermed kan bussene etter hvert tankes opp med biogass i nærheten av bussanlegget. Trenger handling Fagforbundets arbeidsgruppe for kollektivtrafikk besøkte sommeren 2008 anlegget til Fredrikstad vann,-avløp-og renovasjon som forsyner Borg- bussene med biometangass, og de kunne selv se at bussene og systemene fungerer godt. Sjåførene var også fornøyd. – Helt supert, sa Roger Larsen, som er hoved- tillitsvalgt i Borg Buss. Han mener biogassbussene gir bedre arbeidsmiljø på grunn av mindre motor- støy, at de er en tanke raskere enn dieselbussene, og med omtrent de samme kjøreegenskapene. Han ser gjerne at selskapet får flere busser med biogass som drivstoff. Pumpe for biodrivstoff utenfor Fredrikstad. KLIMAKOMMUNE 13 temahefte-16