Kasserer oljefyrer i ekspressfart Alle oljefyrene skal vekk. Slik gjør Oslo kommune et kraftig innhugg i sine klimafarlige utslipp. Tekst: VEGARD VELLE Foto: ERIK M. SUNDT Allerede ved utgangen av 2011 skal Oslo kommu- ne ha erstattet sine forurensende oljefyrer med for- nybar energi – varmepumper, biobrensel, solvarme og fjernvarme. Skrinla oljefyrplan Utenfor den nye Lindeberg skole i Oslo er det hek- tisk byggeaktivitet. Den planlagte oljefyren skolen skulle hatt, er kassert. nene som er lagt ut for det nye varmeanlegget. – Kommunen sparer penger, anlegget er miljø- messig fornuftig og i tillegg får skolen en skøyte- bane. Dette systemet er absolutt noe å skryte av, mener Erik Einerkjær, prosjektleder i Undervis- ningsbygg i Oslo kommune. På de kaldeste vinterdagene dekker varmepum- pene bare 60 prosent av behovet for varme. Da slår skolen også på sitt Skolen får i stedet reserveanlegg, en «Klimagassene fra oljefyrene et nytt varmeanlegg elektrokjele, forteller som henter varme fra i Oslo utgjør en tredel av de totale han. grunnvannet 200 meter under bakken. utslippene i byen.» Utfordrer staten OSLOS KLIMAPLAN • De samlede klimagassutslip- pene i Oslo økte med tre pro- sent fra 1991 til 2005, selv om det sank per innbygger • Kasserer samtlige kommunale oljefyrer innen 2012, i hele byen innen 2020 • Vil halvere klimautslippene i byen innen 2030, i forhold til nivået i 1990 • Det skal føres energi-og klima- regnskap for alle kommunale bygg og virksomheter • Alle kommunale bygg skal energisertifiseres innen 2012 • Alle nye bygg over 250 m2 innenfor området til Oslos fjernvarmenett skal ha vann- båren oppvarming 21 brønner er boret dypt ned for å hente opp den stabile jordvarmen langt nede i grunnen. Akkurat som i et kjøleskap produserer varme- pumpene både varme og kulde. Varmen går til opp- varming, forbruksvann og ventilasjonsluft inne på skolen. Kulden kjøler vinterstider ned en kunstis- bane utenfor skolen. På sommeren fungerer banen derimot som en aktivitetsbane. – Under asfalten på banen ligger solfangere. Om sommeren skal disse fange opp varme fra overfla- ten og kjøre denne ned i bakken, slik at borehul- lene over lang tid ikke fryser til, forteller Hans Pet- ter Tveten, ingeniør i Byggeadministrasjon AS. Sparer penger Store varmepumper utnytter temperaturforskjellen under og over bakkenivå. De henter en stabil og, over tid, billig energi. I løpet av ca. åtte år regner Undervisningsbygg med å tjene inn de 12 millio- – Å skifte ut gamle oljefyrer er det enkleste og mest effektive klimatil- taket vi kan gjøre. Innen utgangen av 2011 skal vi ha fjernet alle oljefyrene i kommunale bygg, og vi er godt i gang, sier Guttorm Grundt, miljøvern- leder i Oslo kommune. Totalt har Oslo kommune et budsjett på 82 mil- lioner kroner til utfasing av oljefyrene. – Klimagassene fra oljefyrene i Oslo utgjør en tredel av de totale utslippene i byen. Innen 2020 skal kommunen derfor fase ut alle oljefyrer i byen, både i kommunale og private bygg. Vi utfordrer sta- ten til å gjøre det samme, sier Grundt. Generøs tilskuddsordning Kommunen har også en egen tilskuddsordning til privatpersoner, borettslag og næringsbygg, som byt- ter ut gamle oljefyrer. Oslo kommune driver også med rådgivning og støtte til private husholdning- er, gjennom Enøketaten. Det holdes informasjons- 14 KLIMAKOMMUNE temahefte-16