– Kommunen sparer penger, anlegget er miljømessig fornuftig og skolen får en skøytebane, forteller Hans Petter Tveten (t. v.) fra Byggeadministrasjon AS og Erik Einerkjær fra Undervisningsbygg i Oslo. møter om tilskuddsordningene, og det gis inntil 50 prosent støtte til utskifting av oljefyrer. Kravet er at den nye energikilden er fornybar, det vil si enten varmepumpe, biobrensel, solvarme eller fjernvar- me. – Vi har god respons på støtteordningen, men ønsker at enda flere benytter seg av den, sier spesial- konsulent Helga Slørdahl i Enøketaten. Solfangere samler opp varme som sørger for isfrie brønnertil varmeanlegget. Teknologisk pionér I 2010 og 2011 fjerner Oslo kommune henholds- vis 16 og 23 oljefyrer fra ulike skoler. De fleste sen- trumsskolene knyttes til Hafslunds fjernvarmenett (se egen artikkel om dette). Andre steder varmes skolene med pelletsovner, varmepumper, bio - fyringsolje eller biogass. – Vi har fått udelt positiv oppmerksomhet i sko- ler hvor vi bytter energianlegg. Folk synes det er bra for miljøet, samtidig som driftskostnadene går ned, forteller Karen Bruusgaard, prosjektleder i Undervisningsbygg. Varmepumper er det dyreste fornybare alterna- tivet på kort sikt. Fordelen er at kommunen trek- ker ut gratis energi fra bakken. På Ris barneskole er det planlagt å hente ener- gien fra biogass, som skal fraktes i containere til skolen. Fra containerne går det rør til en gasskjele på innsiden av skolen. – Jeg er veldig fornøyd med resultatet. Vi har vært innovative samtidig som vi har gitt oss selv en kort frist. Utskiftingen av oljefyrer er et bra tiltak for klimaet, mener Bruusgaard. KLIMAKOMMUNE 15 temahefte-16