«I stedet for at kroppsvarmen vi dumper i do skal sløses bort til å fyre for kråkene, trekker varmesentralen på Skøyen ut varmeenergi fra folks avføring.» Randby viser vei inn til Norges største varme- pumpesentral for råkloakk. Her produseres 90 GWh ren, fornybar varme i året, som har sitt opp- hav i kloakken. – Vi tar vare på energi som ellers ville gått tapt, og vi unngår utslipp fra masse små skorsteiner, for- teller han. I stedet for at kroppsvarmen vi dumper i do skal sløses bort til å fyre for kråkene, trekker varme- sentralen på Skøyen ut varmeenergi fra folks avfø- ring, som blir brukt til å varme opp vannet som sir- kulerer i fjernvarmenettet i Oslo. Et fjernvarmeanlegg er i praksis et stort sentral- varmeanlegg som forsyner mange bygg med ener- gi til oppvarming, ventilasjon og varmt tappevann. Vannet distribueres til innbyggerne gjennom iso- lerte rør nedgravd i bakken. – Innholdet i kloakken holder en temperatur på rundt ti grader. Etter at Hafslunds varmepumper har hentet ut varme fra ekskrementene, ligger tem- peraturen på ca. seks grader. Deretter går det videre til renseanlegget på Slemmestad og dumpes i Oslo- fjorden, forteller Randby. 95 prosent fornybart Varmen fra kloakken er bare ett av tre trinn for å holde i gang fjernvarmeanlegget i Oslo. Et annet viktig tiltak er søppelforbrenning. Etter at glass, metall, plast, papir og matavfall er sortert ut, brennes resten av søpla i store forbren- ningsanlegg. Også spillvarmen herfra går til å varme opp vannet i fjernvarmeanlegget, etter først å ha produsert elektrisk kraft i store turbiner. En tredje oppvarmingskilde er bioenergi – bren-< Stein Randby, direktør for salg og marked i Hafslund fjern - varme AS KLIMAKOMMUNE 17 temahefte-16