– Ved å velge klima - nøytralitet, kommer man både norske myndigheter og EU i forkjøpet, sier miljørådgiver Robert Svendsen. Til høyre ord - fører Torill Rolstad Larsen. er. Arendal kommune er også en av hovedarkitek- tene og investorene bak energigjenvinningsanleg- get Returkraft, som koster 1,6 milliarder kroner å bygge. Anlegget starter brenning av avfall fra Agder- regionen i løpet av høsten. – Hovedprinsippet er å være tidlig ute med å tenke klimavennlige tiltak ved nye utbygginger. Vi bygger for eksempel nær kollektivaksene for å mini- malisere trafikken, sier ordføreren. På Myra nord i Arendal bygges det nå videregå- ende skole og idrettspark. Utbyggingen skal stå fer- dig i 2012. Kommunen har gått utenom landsde- lens kraftkonsern og har selv søkt og fått konsesjon for nærvarme i området. Planen er at spillvarme fra skøytebanen på Myra skal brukes til oppvarming av de kommunale byggene i området. Vekker oppmerksomhet Rolstad Larsen er glad for engasjementet omkring miljø og klimanøytralitet lokalt i Arendal, men er også fornøyd med at kommunens tiltak og hold- ninger til klimapolitikk blir lagt merke til utenfor byen. – Vi opplever en positiv oppmerksomhet fordi vi går foran som miljø- og klimakommune. Det er viktig for Arendal å være en moderne og attraktiv kommune som tiltrekker seg kompetent arbeids- kraft. Det er ingen tvil om at en bevisst holdning og bevisste handlinger i forhold til klimaspørsmål blir stadig viktigere for å vinne kampen om kom- petent arbeidskraft, sier Rolstad Larsen. Kompetansemiljø Miljø- og klimastiftelsen Grid ble etablert i Aren- dal i 1989, og er senter for FNs miljøprogram Unep. Bortsettt fra Grid har Arendal kommune aldri hatt noen spesielle fortrinn som skulle tilsi at kommu- nen ble verdens første klimanøytrale kommune. – Vi ønsket å ta føringen på vårt eget klimafor- bruk, og fikk god drahjelp av Grid og kommunens 24 KLIMAKOMMUNE temahefte-16