ofte de mest slitsomme dagene, hvor man har svarte de fleste at de trodde menn ville latt være å vært tilgjengelig for andre og løst problemer med gjøre en del av arbeidsoppgavene – at de ville ha kopimaskiner og funnet feil i regnskap og gjort droppet dem som handlet mest om service og alle de andre tingene som omsorg. dukker opp hele tiden. Erfaringen viser også at mange menn i slike job- Nei til kaffekoking ber kvitter seg med mye av «Først måtte jeg finne ut hva – Sekretæryrket er kvinne-tilgjengelighetsarbeidet kompetansen deres egentlig dominert. Har det noe å si og omstrukturerer stillinfor den manglende aner-besto i, og det viste seg å ikke gen til å omfatte flere stakjennelsen av kompetansen, tusoppgaver. Og samtidig være så lett.» tror du? krever de høyere lønn. Det – Ja, absolutt. Kvinners er nok fortsatt sånn at kompetanse er jo generelt kvinner strekker seg lenmindre anerkjent i samfunnet enn menns. Histo-ger enn menn for å hjelpe og støtte andre. Men risk har vi sett at mange av de tradisjonelle manns-her er det i ferd med å bli en generasjonsforskjell yrkene utviklet seg til egne fagutdanninger, mens også, slik at kvinner i dag gjør mer motstand mot de tradisjonelle kvinneyrkene ikke gjorde det. I enkelte oppgaver. Striden om kaffekoking på undersøkelsen min spurte jeg sekretærene hva de arbeidsplassene er ett eksempel på det. Den symtrodde ville skjedd med en mann i deres jobb. Da boliserer at det er en grense for hva som kan – Synet på sekretærer er gammeldags, mener Siri Jensen, som selv er kontoransatt ved Nic Waals institutt i Oslo. Fakta Siri Jensen er studieleder ved regionsenter for barn og unges psykiske helse og konsulent ved nic Waals institutt. Hun holder for tiden på med en master- grad i velferdsforvaltning, og har blant annet publisert rapporten «kontoransattes rolle i kvalitetssikring» (2006). Den er basert på en undersøkelse blant kontoransatte i barne- og ungdomspsykiatrien. ved hjelp av dybdeintervjuer med åtte sekretærer fant Jensen ut at deres kompetanse bare er delvis synlig og anerkjent, og at arbeidet deres i stor grad forstås som hjelp til en annen yrkesgruppe, nemlig klinikerne. Jensens konklusjon er at en synliggjøring av kompetansen til de kontoransatte kan legge grunnlag for et mer likeverdig samarbeid på tvers av yrkesgruppene. kontorfaget i utvikling 5 temahefte-17