kreves av en kontoransatt. Den tiden da kaffekoking var en selvfølgelig oppgave for sekretæren, er nok forbi veldig mange steder. – Var de du intervjuet i undersøkelsen din opptatt av hvem som kokte kaffe? – Ja, de var opptatt av slike ting som kaffekoking og rydding på spiserommet. Jeg tror det henger sammen med at det her ligger en nedvurdering av de kontoransattes tid. De andres tid kan ikke brukes til sånt fordi den er så viktig, men de kontoransattes tid er det ikke så farlig med. Der- for blir det veldig stor forskjell på å hjelpe folk med et dataprogram eller en kopimaskin som står – oppgaver som er knyttet til faget – og det å koke kaffe eller rydde tallerkener. Allmenngyldige funn – Du har undersøkt kontoransatte i barne- og ungdomspsykiatrien. Er funnene dine likevel gyldige for sekretærer i alle bransjer? – Jeg foreleser for kontoransatte i psykiatrien, ved sykehusene og for Fagforbundet, og min erfaring er at folk kjenner seg veldig igjen. Dette med manglende anerkjennelse, at lederne ikke ser hva de kontoransatte gjør, og at mye av jobben handler om å være tilforståelse av hva de kontoransatte egentlig bidrar med. Nettopp derfor er det så viktig å få fram hva kompetansen deres egentlig består i, slik at beslutningene kan tas på et grunnlag basert på kunnskap. Den gode hjelper – Ble du overrasket over noen av svarene du fikk i undersøkelsen? – Jeg ble litt overrasket over at det tydeligvis er så vanskelig å endre på måten vi betrakter kontorsatte som «støttefunksjon» eller «hjelpere». I praksis har de kontoransatte på mange måter overskredet støttefunksjonsrollen, først og fremst som en konsekvens av innføringen av datasystemene. Fordi de har fått i oppgave å registrere, følge opp og lære opp andre i datasystemene, har de kontoransatte fått en sterkere rolle og mer respekt enn før. De har gått fra å gjøre det arbeidet andre kan, men ikke gjør, til å gjøre arbeid andre ikke kan. Men synet på sekretærer som noen som hjelper andre med å gjøre jobben sin, er likevel veldig rotfestet. Jeg synes det er farlig å se på kontorarbeid som en støttefunksjon, fordi en støttefunksjon er noe du gjengelig for andre, er «Jeg synes det er farlig å se på kan sette bort, noe noe alle er opptatt av. som er utenfor kjer kontorarbeid som en støttefunksjon, De fleste opplever nevirksomheten. Det fordi en støttefunksjon er noe du kan også at kjennskap til er en gammeldags fagområdet eller bran-sette bort.» måte å tenke på, som sjen de arbeider innenfor er viktig for å gjøre en god jobb, men at dette ofte blir undervurdert. – Hva er målet med arbeidet ditt? – Å få fram kunnskap om kontoransattes rolle og kompetanse, og på den måten være med på å legge grunnlaget for en faglig utvikling av hele yrkesgruppa. I arbeidet mitt med videreutdanning av kontoransatte i barne- og ungdomspsykiatrien ser jeg hvor viktig det er at folk ser på seg selv som en del av en faggruppe. De får bedre selvtillit, påtar seg nye oppgaver og blir tildelt mer ansvar. Jeg blir veldig glad når jeg treffer kontoransatte som har studert hos meg, og som forteller at de har fått nye oppgaver eller at de har gått opp i lønn. Samtidig har det jeg gjør en fagpolitisk side. Når det er innsparinger på et sykehus og man velger å skjære ned på kontorfunksjonen, for eksempel, tror jeg det blant annet skyldes mangelfull bunner i et syn på at en yrkesgruppe er til for en annen, og der med underordnet en annen. – Du etterlyser altså en likestilling mellom sekretærene og de andre faglige yrkesgruppene? – Ja. Det betyr ikke at jeg mener at sekretærene skal slutte å legge til rette for andre. For innbakt i det å være sekretær ligger at du skal hjelpe til og legge til rette for at andre får en god arbeidssituasjon. Jeg synes det er en meningsløs utvikling at leger og psykologer skal bruke masse tid på skjemaer og kontorarbeid som en annen faggruppe kan gjøre bedre og mer effektivt. Men i stedet for at vi i min bransje snakker om at sekretærene hjelper klinikerne med å hjelpe pasientene, bør vi begynne å snakke om at sekretærene og klinikerne samarbeider om å hjelpe pasientene. Først da blir de kontoransatte anerkjent som en del av den felles virksomheten. kontorfaget i utvikling 7 temahefte-17