Merkantil ledelse – en videreutdanning for sekretærer – Deltakeren må vise interesse og initiativ ved å søke på egen hånd – er utviklet av ullevål sykehus i samarbeid med treider private gymnas i oslo – Studiefagene er datakortet, økonomi, etikk og kommunikasjon, dokumentforvaltning og saksbehandling innenfor helseadministrasjon, kvalitetssystemer i helseforetak og english for hospital management assistants – Det er avsluttende tester i hver modul – et valgt tema belyses i en skriftlig gruppeoppgave med muntlig framleggelse i plenum kompetanse og som ønsker autorisasjonskurs for å bli helsesekretær. Vi ønsker blant annet å samarbeide med Fagskolen i Oslo for å videreutdanne helsesekretærene, forteller nettverksleder Bennett. Sykehuset samarbeider allerede med høyskoler og universiteter om kompetanseheving. Bennett ønsker at dette skal komme også helsesekretærene til gode. Blant annet tilbyr Høgskolen i Oslo videreutdanning i helseadministrasjon. Helsesekretærene underutnyttes Ved systematisk å utvikle kontortjenestens kompetanse, håper kontornettverket å skape større forventninger til kontortjenesten hos ledelsen. – Vi vet at det er store ulikheter i forhold til –Jeg liker at det koker Sekretærjobben trenger ikke være siste stopp. Mange arbeidsgivere er åpne for at kontoransatte kan ta påbyggingskurs og få nye oppgaver. Og medfølgende økonomisk opprykk. – Jeg ønsket meg nye oppgaver og utfordringer. Jeg liker at det er litt travelt, sier Nina Malme Gulbrandsen, som har gått fra å være helsesekretær til å bli lederassistent ved tidligere Ullevål sykehus (nå Oslo universitetssykehus). Gulbrandsens kontor ligger omringet av rommene til overleger og professorer. Det er høyt opp til det hvite taket, og fra de høye vinduene flommer sollyset inn på eikepanelet i gulvet. På veggene i det tradisjonelle Søsterhjemmet står permer, – Jobben gir meg god oversikt over aktivitetene på arbeids- plassen. Ofte får jeg greie på ting før de andre på arbeids- plassen er oppdatert, sier Nina Malme Gulbrandsen, leder- assistent ved Oslo universitetssykehus. hvordan helsesekretærenes kompetanse blir brukt på sykehuset. Få blir satt til å ta EKG, blodprøver eller assistere i pasientnært arbeid. Tar vi utgangspunkt i grunnutdanningen, har helsesekretærene mer kompetanse enn sykehuset anvender i dag, forteller Bennett. Kategoriserer sekretærene – Ved å tydeliggjøre arbeidsoppgavene kan vi definere ønskede kvalifikasjoner hos faggruppen og ha målrettet kompetanseutvikling, sier Monique Renée Bennett. Det kontorfaglige nettverket vil også opprette en idébank for kostnadsbesparende tiltak og vurderer mulighet for bruk av en vikarpool. medisinske oppslagsverk og Felleskatalogen. Mye ansvar i jobben – Jobben gir meg god oversikt over aktivitetene på arbeidsplassen. Ofte får jeg greie på ting før de andre på arbeidsplassen er oppdatert. For eksempel fikk jeg tidlig innsikt i planene om sammenslåing mellom Oslo-sykehusene. Gulbrandsen sørger for at budsjettene blir overholdt, kaller inn til møter og står for den daglige driften. Hun følger opp ferieplaner, permisjoner og arbeidsavtaler. Og hun videresender klagesaker og forespørsler til saksbehandlere og sørger for at henvendelsen blir besvart. – Jeg har varierte oppgaver og passelig mye å holde styr på. Samtidig setter jeg pris på det å kunne disponere tiden min relativt fritt. Tilbud fra arbeidsgiveren Gulbrandsen begynte å jobbe som sekretær på sykehuset i 2003. For et par år siden tilbød arbeidsgiveren (daværende Ullevål sykehus) at hun kunne videreutdanne seg og bli lederassistent. Det betydde at hun gjennom et år måtte følge sykehusets kurstilbud i merkantil ledelse. En dag i uka gikk hun på Treider private gymnas. Resten av uka jobbet hun som sekretær. Blant de totalt 25 personene Gulbrandsen studerte med, har flere fortsatt som sekretær. Andre er blitt kontorledere. Atter andre er lederassistenter – sekretær for lederen. Til sammen har rundt 90 personer fulgt kurset i de fem årene tilbudet har eksistert. 12 kontorfaget i utvikling temahefte-17