Viktig å holde tritt med utviklingen Sekretærer som organiserer seg i fagforbundet, får ikke bare faglige Gerd Eva Volden. Leder Seksjon kontor og administrasjon rettigheter, men også et faglig tilbud. FAGFORBUNDET har som utgangspunkt at arbeidsgiver skal gi ansatte et godt faglig tilbud. Det er viktig at arbeidstakerne er oppdatert på utviklingen innenfor sitt fagfelt, og arbeidsgiver har ansvaret for å gi dem den nødvendige opplæringen. Yrkesutvikling handler også om å bygge opp nye tilbud og sørge for at eksisterende utdanninger følger med i utviklingen. Fagforbundet er en drivkraft i utviklingen av nye tilbud som fremmer kvalitet og setter arbeidstakerne i stand til å utføre jobben på en god måte. ET MÅL FOR DET YRKESFAGLIGE arbeidet er å ha tilbud som gjør det mulig for arbeidstakere å etter- og videreutdanne seg. Et hjelpemiddel er Fagforbundets stipendieordning. For næremere opplysninger se www.fagforbundet.no. Seksjonen har også høgskolestudier i samarbeid med Fagakademiet og flere høgskoler. Dette spenner fra saksbehandling til spesialfag som en master i kommunal finansforvaltning. Seksjonen arbeider også med å lage fagskoletilbud til dem som ikke ønsker å gå på en høgskole. Et slikt tilbud har Fagakademiet utviklet i samarbeid med Fagskolen på Gjøvik. FAGFORBUNDET HAR ET BREDT faglig engasjement for de yrkesgruppene som er organisert i forbundet. Størrelsen på yrkesgruppene er avgjørende for hvor lokalt et tilbud blir. De største gruppene vil få ulike tilbud fra sin fagforening, mens de litt mindre gruppene får dette fra fylkekretsen. Små yrkesgrupper vil få sitt hovedtilbud fra forbundet sentralt. Fagbladet har også egne yrkesfaglige sider si- der som et tilbud til medlemmene i seksjonen. Fagforbundet har i utgangspunktet tilbud til sekretærene på alle nivåer i organisasjonen. Dette vil variere ut fra fagforeningenes størrelse og engasjement. Fylkeskretsene vil ha ulike tilbud som kan være rettet mot alle sekretærer eller mot sekretærer innenfor spesifikke områder, som skole eller helse. Fagforbundet sentralt avholder hvert år «Landskonferansen for sekretærer», rettet mot sekretærfunksjonen generelt. Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon har en faggruppe for sekretærer. Denne gruppa jobber med utviklingen av sekretærfaget og utarbeider innholdet i den årlige landskonferansen. I tillegg gir den bistand i faglige spørsmål og kommer med tips til lokale fagdager. Faggruppa har også bidratt til utviklingen av etikkark og -kort som tar opp etiske dilemmaer som kan oppstå på jobben. Kortene kan bestilles på nettsidene til Fagforbundet. De er populære og er gode hjelpemidler for å få i gang diskusjoner om etikk på arbeidsplassen. Seksjonen utgir et nyhetsbrev én gang i uka, som presenterer seksjonens aktiviteter. Her finner du også en liste med aktuelle tilbud fra seksjonen og tips om faglige konferanser. I tillegg er det lenker til mange ulike fagartikler. Et framtidig mål for oss er å øke sekretærenes kompetanse og også å få synliggjort den kompetansen som allerede finnes i sekretærstillingene. Et av virkemidlene vil være å få flere av dagens arbeidstakere til å ta fagbrevet. På denne måten blir den enkeltes realkompetanse «formalisert», noe som også vil styrke sekretærfaget generelt. Gerd Eva Volden, Leder Seksjon kontor og administrasjon 18 kontorfaget i utvikling temahefte-17