LEDER Helsearbeider og medmenneske Under den neste eldrebølgen kan det bli behov for 100.000 nye årsverk i helse-og omsorgstjenesten, ifølge regjeringens Omsorgsplan 2015. I dag utgjør arbeidskraften ca. 120.000 årsverk fordelt på rundt 170.000 personer. Vi snakker med andre ord om en stor økning. Spørsmålet er hvor de nye hendene skal komme fra. Håndteringen av rekrutteringsspørsmålet er avgjørende for hvordan omsorgssektoren kan dri- ves. Noe positivt har skjedd. Flere ting tyder på at interessen for helse-og sosialfag er økende blant søkere til videregående skole. Ifølge en undersøkelse blant tiendeklasse-elever som TNS Gallup gjorde for Helsedirektoratet høsten 2009, sier nesten halv- parten av jentene og hver femte gutt at de kan tenke seg en jobb i omsorgssektoren. Det er 500 flere enn året før. Men det er ikke nok. I tillegg til rekrutte- ringskampanjer må det legges til rette for at flere av dagens ansatte får lyst og anledning til å gå fra deltids-til heltidsstillinger. Samtidig må det satses på videreutdanning og kompetanseheving, for å beholde personell i en sektor der kravene til kom- petanse blir stadig høyere. Hvis helsenorge ikke klarer å møte behovet for økt bemanning i omsorgsyrkene, gjenstår to løs- ninger på utfordringen: Enten må vi akseptere en lavere standard i eldreomsorgen – noe ingen av oss ønsker – eller så må vi importere helse-og omsorgs- arbeidere fra utlandet, noe som også kan være pro- blematisk. De fleste er enige om at tilbudet til eldre må styr- kes. Og selv om bemanningsspørsmålet løses, er det også avgjørende at de eldre får nok omsorg og nær- het. Vi må ikke glemme at for den gamle er kanskje nettopp dette det viktigste. Selvsagt er det avgjø- rende at leger, sykepleiere og annet helsepersonell er dyktige i faget sitt, men det må også være tid og rom for å vise empati, medfølelse og omsorg. Og ikke minst respekt. De gamle er ikke en homogen gruppe der alle har samme behov. Det er ikke så lenge til mange av oss hører til kategorien. Da vil vi nok ønske oss helsepersonell som setter seg ned og spør hvordan det står til. Som ser på oss som verdifulle, selv om vi ikke lenger er i arbeid. Som vi kan være trygge på. Som rett og slett bryr seg, og som sørger for at vi kan avslutte våre liv med verdigheten i behold. KIRSTI KNUDSEN, ansvarlig redaktør VERDIGHET I ELDREOMSORGEN 3 temahefte-18