Sykehusene er ikke bygd for pasienter med et komplekst sykdomsbilde, mener Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri. ler gjerne symptomer vi ellers ser på som typiske, for eksempel vondt i brystet ved hjerteinfarkt. I til- legg blir de kroniske sykdommene hun har fra før gjerne verre. Spesialiseringen gått for langt – Sykehusene er ikke bygd for pasienter med et komplekst sykdomsbilde. Fra 60-tallet har tenden- sen gått i retning av stadig mer høyspesialisering i sykehusene, forteller Wyller. Behandlerne har blitt eksperter på snevre felt, en utvikling som har frambrakt fantastiske resulta- ter i helsevesenet, for eksempel når det gjelder celle- gift og transplantasjoner. Samtidig har helhetsper- spektivet kommet i skyggen. En typisk 85-åring plages gjerne av en rekke van- lige og kroniske sykdommer, for eksempel svikt i leddene, demens, lungeplager og diabetes. På top- pen av dette får han kanskje lungebetennelse. Da er det nødvendig med behandlere som ser disse syk- dommene i sammenheng, og forstår hvordan dette sammensuriet av sykdommer og medisiner virker på hverandre. Forskning viser at dersom sykehuset diagnosti- serer både akutte og kroniske sykdommer og sam- tidig går tidlig i gang med rehabilitering, ender flere pasienter opp hjemme og i live – i motsetning til på sykehjem eller døde. Rask rehabilitering Det er viktig at pasienten ikke blir liggende lenge i senga. Rehabiliteringen bør begynne allerede fra første dag, ellers blir muskulaturen svekket. I løpet av kort tid kan muskulaturen være såpass slunken at pasienten ikke klarer å gå lenger. Så sant det er mulig, bør pasienten opp og prøve å ta noen skritt. Selv det å sitte på sengekanten er bedre enn bare å bli liggende. Derfor må bestefar og bestemor få rehabilitering fra første dag. Sykehuset må ikke vente til etter behandlingen, slik det er en tendens til. Klarer ikke – Samhandlingsreformen vil ramme de gamle – Noen politikere og byråkrater mener helse - utgiftene er for høye og ønsker å nedprioritere de gamle. Jeg tror den egentlige agendaen til sam- handlingsreformen er å spare penger, sier Tor- geir Bruun Wyller, lege og professor i geriatri ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. Wyller er lei av det konstante fokuset på kutt og prioriteringer i helsevesenet, og er redd de gamle vil tape på den nye sykehusorganisering- en. Han mener prioriteringsdebatten er for sne- ver og oftere burde handle om hvilke samfunns- oppgaver vi mener er viktige. – Ingen vil åpent stå fram og innrømme at de gamle skal nedprioriteres og få dårligere behand- ling i sykehusene. Likevel frykter jeg nettopp det er konsekvensen av samhandlingsreformen. Siden reformens mål er å skuffe flere pasienter ut av sykehusene, er det i praksis de gamle som vil få et dårligere tilbud, da disse ofte ikke er i stand til å fremme sin egen sak. Wyller tror eldreomsorgen vil bli mer pola- risert i årene som kommer. – Parallelt med nedprioriteringen av de gamle, vil høyere utdannete og bedre opplyste gamle kreve mer kunnskap og bedre tilpasning til sine behov. 6 VERDIGHET I ELDREOMSORGEN temahefte-18