Derfor ble jeg geriater Mange leger har vært lite opptatt av eldres lidelser. Geriatrien har rett og slett lidd under lav status. Likevel valgte lege og professor Torgeir Bruun Wyller å vie yrkeslivet til de gamle og deres helse. – Jeg syntes jeg så så mange gamle som ble behandlet dårlig i sykehusene, og ble litt fanden- ivoldsk – det måtte gå an å gjøre dette bedre. I til- legg synes jeg geriatri er spennende. Ofte feiler det de gamle så mange ting på én gang. Å få en oversikt over den ofte kaotiske kombinasjonen av ulike sykdommer, er faglig interessant. Han reagerer sterkt på nedsettende reaksjoner overfor eldre pasienter. – Ikke sjelden ser du folk rynke på nesa når det kommer en gammel pasient. Og du kan høre kommentarer som: «Det ligger et gammelt skinn nedi der; han får dere ta.» Bruun Wyllers strategi for å bekjempe slike holdninger er å lære helsepersonell opp i de spen- nende utfordringene i å jobbe med gamle. pasienten å trene seg opp, vil han raskt havne på sykehjem. Bedre med hjelp enn pleie Alt helsepersonell bør ha kompetanse og kunnskap om akutte sykdommer hos de gamle. Ofte er pleie- personellet til stede på kvelden når de pårørende kommer på besøk. Da har de muligheten til å spør- re og få nyttig informasjon om historikken til pasi- enten. Pleie-og omsorgpersonell bør også gripe fatt i rehabiliteringen. Det holder ikke at en fysiotera- peut kommer et kvarter eller en halvtime daglig. I de fleste tilfellene er det aller viktigst at pleieper- sonalet hjelper den gamle til å komme seg opp. Ofte er det bedre å hjelpe enn å pleie: Bedre å hjelpe den gamle opp på do enn å legge tisseflaska i senga. Bedre å hjelpe den gamle bort til vasken enn å vaske den gamle liggende. I stedet for å mate den gamle, er det bedre å hjelpe ham eller henne til å spise selv. – Å hjelpe til i stedet for å pleie passivt, tar ikke nødvendigvis lenger tid. Det dreier seg om å prio- ritere annerledes og å jobbe på en systematisk måte, mener Bruun Wyller. – Jeg forsøker å spre min faglige entusiasme. Samtidig kjemper jeg for at alle sykehus bør ha en geriatrisk enhet. Det gir rett og slett bedre resultater. Også sykehusene gjenspeiler en ungdomsdyrk- ende kultur, mener han, et samfunnsbilde der det er de unge og trendy som hylles, og ikke de eldres erfaring og livsvisdom. – Heldigvis er helhetsperspektivet i ferd med å komme tilbake i sykehusene, og holdningene begynner å endre seg, tror Bruun Wyller. De siste årene har stadig flere søkt seg til stil- linger i geriatrien. Helsepersonell ser at de kan få til mye ved å se sykdommer og medisiner i en større helhet, og stadig flere sykehus oppretter geriatriske poster. Også blant studentene ønsker et økende antall å jobbe med geriatri, ifølge Bruun Wyller. temahefte-18