Dansk suksess i hjemmetjenesten Tidligere ble brukerne avhengig av stadig mer hjelp. Nå får de hjelp til selvhjelp, selvbestemmelse og et verdig liv. Over halv- parten av brukerne i Fredericia blir nå helt eller mer selvhjulpne. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN STØTTEROGSTYRKER:–Viharendretholdningenetildeeldre.Viseratdeflestekanlevevidereuavhengigavhjemmetjenesten,sierBirgitteGrenAxelsen. Irene Lindskov (73) har falt og brukket venstre skul- der. Nå trenger hun hjelp til mye, men hjemme- treneren hennes, Marianne Sørensen, gjør ikke mer enn absolutt nødvendig. På hjemmebesøk fire dager etter fallet, står hun ved siden av den eldre damen og minner henne om at hun fremdeles har en frisk arm, og at hun må bruke den. Hjemmetreneren holder fram kremen for Irene. Hun smører henne ikke. Det gjør Irene selv med den friske høyrehanda. – Nå tilbyr vi trening, slik at vår hjelp blir over- flødig. Før satte vi inn hjelp som gjorde brukerne avhengige av oss, forklarer hjemmetreneren. Bjørnetjenester I likhet med mange andre brukere, kunne Irene Lind- skov blitt livsvarig hjelpetrengende om ikke hjemme- tjenesten i Fredericia hadde lagt om sine rutiner. Tidligere gikk hjemmetjenesten inn og hjalp til i en akuttfase. Som regel fortsatte de å hjelpe også etter at brukeren strengt tatt kunne klare seg selv. – Vi gjorde den enkelte bruker en bjørnetjenes- te. Den tradisjonelle hjelpen gjør brukerne avhen - gig av oss. Nå arbeider vi for at de skal bli selv- stendige igjen, sier Marianne Sørensen. Erfaringen viser at de aller fleste er glad for å gjenvinne uavhengigheten. Kardinalbrøler Hjemmetrenerne arbeider i et team som alltid først ser etter muligheter for å trene opp igjen gamle fer- digheter. Leder for rehabiliteringsteamet, Birgitte Gren Axelsen, betegner det som en kardinalbrøler Slik gjør de det En innbygger som ber om hjelp, eller blir utskrevet fra sykehus, får besøk av en visitator så fort som mulig. Planleggeren i teamet får informasjon om situasjonen, og bestemmer hvilken type og hvor omfattende hjelp bruke- ren skal få. Deretter setter terapeut og bruker opp en plan for rehabilitering. I løpet av få dager, gjerne dagen etter, kommer hjemme- treneren hjem til brukeren for å gi den hjel- pen som er beskrevet i rehabiliteringsplanen. Ideelt sett avslutter hjemmetreneren sine besøk hos brukeren når han eller hun har nådd sine mål. Resultatene diskuteres flere ganger underveis i rehabiliteringsprosessen. Tera- peuten evaluerer til slutt utviklingen og resul- tatet. Brukeren får da et avsluttende besøk av visitator. å hjelpe brukerne til passivitet. – Nå støtter og motiverer vi brukerne til å bli så selvhjulpne som mulig, sier hun. Nye brukere får ikke lenger en liste over hva de har rett til eller hvilke tilbud som fins. – Nå spør vi hva de ønsker å klare selv, forteller Gren Axelsen. Hvis brukeren ønsker å kunne gå i butikken igjen, får han trening i det. Ønsker han igjen å bli i stand til å vaske og kle på seg selv, blir han trent i nettopp det. 8 VERDIGHET I ELDREOMSORGEN temahefte-18