Bedre helse for færre penger Brukerne får trening og snur i døra før de blir fanger i omsorgsfella. Fredericia endrer nå sin omsorgskultur for å ta vare på sine innbyggere uten at antall brukere vokser. De satte seg foran glasskula og så for seg hjemme- tjenestene i Fredericia i 2020. Den viste at nesten 40 prosent av dagens ansatte ville være pensjonert. Antall eldre ville være langt større. Med stabilt servicenivå ville utgiftene ha steget med 11 prosent, eller 46 millioner. Og de kunne ikke se hvor alle pengene kunne hentes. – Dette så administrasjonen i kommunen, og politikerne forsto, forteller Louise Thule Chris- tensen, konstituert pleie-og sundhedssjef i Frede- ricia. Hun er fysioterapeut og ble i 2008 hentet inn for å lede prosjektet. Snur i døra Thule Christensen mener kommunen er i ferd med å lykkes med å gi bedre tjenester enn før – til en lavere pris. Hun illustrer snuoperasjonen med et eksempel fra nettsiden til prosjektet: • Herr Jensen søker om hjelp til rengjøring. • Før ville han fått vedtak på 25 minutter i uka, eller 22 timer i året. • Nå får han trening i tre uker, til sammen 15 timer. • Årlig besparelse: 17 personaltimer. • Investeringen er tjent inn etter trekvart år. – Før lokket vi dem inn i en hjelpefelle, og der ble de værende, sier Thule Christensen. Fra godt og dyrt til billig og bedre Enkelte pårørende var skeptiske da prosjektet ble presentert for et par år siden. Men Louise Thule Christensen understreker at Lengst mulig i eget liv ikke først og fremst er et finurlig spareprosjekt. Det er tvert imot et forsøk på å øke livskvaliteten blant de gamle. – Vi tror alle mennesker har det bedre hvis de kan leve uten å være avhengig av hjelp fra andre. At det også er lønnsomt, er jo bare en fordel. Et annet eksempel fra hjemmesiden til Lengst mulig i eget liv illustrerer hvor mye som kan vinnes av livskvalitet og spares av penger: • Fru Hansen søker om personlig og praktisk hjelp samt sårpleie. • Hun ville tidligere fått hjemmetjeneste 9,3 timer uka. • Hun får nå intensiv trening i 31 dager, til sammen 72,3 timer. • Årlig besparelse: 822 personaltimer. • Investeringen er tjent inn etter om lag to måneder. Stjerneprosjekt Ingen bruker har klaget fordi han nå blir tilbudt trening framfor kompenserende hjelp. Ifølge fysio- terapeuten syns også de ansatte at arbeidet er blitt morsommere. – Under utdannelsen lærte de å fokusere på bru- kernes muligheter. Men slik har ikke hjemme- tjenesten fungert før nå. Også politikerne er fornøyd. – Dette er et stjerneprosjekt, og nesten det enes- te absolutt alle politikere er enige om, sier pro- sjektlederen. Teamet Ett av delprosjektene, Hverdagsrehabilitering med trenende hjemmehjelp, er prøvd ut i en av seks bydeler siden august 2008. Et tverrfaglig team drifter prosjektet. Teamet består av leder, planlegger, sykepleier, fysioterapeut, to ergo- terapeuter, seks visitatorer og 13 hjemme- trenere. Visitatorene er sykepleiere eller terapeuter som oppsøker innbyggere som ønsker bistand. Hjemmetrenerne er tidligere hjemmehjel- pere som er utdannet sosial-og sunnhetsassis- tenter eller -hjelpere. Sosial-og sunnhets- assistenter tilsvarer den norske helsefagarbeideren med tre års utdanning på videregående nivå. Hjelperne har ett års helsefaglig utdanning. For å bli hjemmetrenere må hjemmehjel- perne ta et kurs på en uke, hovedsakelig for å friske opp gammel kunnskap om observasjon, motivasjon, egenpleie og hjelpemidler. SUKSESS: – Hverdags- rehabilitering sparer byen for om lag 15 millioner kroner årlig. Om to år får brukere i hele Fredericia tilbud om hverdagstrening i stedet for tradisjonell pleie og omsorg som gjør dem stadig mer avhengige av hjelp, sier Louise Thule Christensen. 15 MILLIONER SPART Antall eldre over 66 år har steget i Fredericia siden Lengst mulig i eget liv-prosjektet startet i 2008, men antallet som mottar hjemmehjelp har sunket. Antall timer med hjemmehjelp har falt med 27 prosent. Fredericia kommune regner med at de i løpet av 2010 vil spare om lag 15 millioner kroner på grunn av prosjektet. Kilde: Helene Bækmark, direktør for pleje, sundhed og arbejdsmarked i Fredericia kommune. VERDIGHET I ELDREOMSORGEN 11 temahefte-18