som de mindre heldige. Det sier noe om hvor vik- tig hele behandlingskjeden er, ikke minst for de eld- ste pasientene. Og det forteller oss at rehabilite- ringstilbudet svikter for mange gamle pasienter. Noen deler av helsetjenesten synes utilgjengelig for eldre pasienter. Det er for eksempel svært få bru- kere over 70 år på de psykiatriske poliklinikkene rundt om i landet. Det er neppe fordi befolkningen over 70 år trenger mindre hjelp. En kan spørre seg om eldre mennesker ikke har samme rett til likeverdige tjenester som resten av befolkningen. Det er i tilfelle utslag av eldrediskri- minering. «Ageism» er et fenomen som diskuteres heftig i mange andre land vi kan sammenlikne oss med, men ikke i Norge. Neppe fordi det ikke er nød- vendig. Den offentlige utredningen NOU 2009 : 14, Et helhetlig diskrimineringsvern, omhandler anti- diskrimineringsarbeid på de fleste områder, men ikke eldrediskriminering (bortsett fra diskrimine- ring av eldre arbeidstakere, som jo strengt tatt ikke handler om gamle mennesker). Skal vi lykkes med å legge til rette for et godt samfunn for alle, må eldrediskriminering på agen- daen. Synliggjøring av diskriminering er første skritt mot målet om full likestilling. Og la oss gå sammen om å verne om verdigheten for de syke og pleie- trengende eldre! ELDREDISKRIMINERING Eldrediskriminering (på engelsk: ageism) handler om stereotype holdninger eller diskriminering mot individer eller grupper på grunn av deres alder. Ordet beskriver en type av antagelser, holdninger, normer eller verdier som rettferdiggjør fordommer eller diskriminering på bakgrunn av alder. Den kan være vilkårlig eller systematisk. Begrepet ble første gang brukt i 1969 av den amerikanske geriateren Robert N. Butler for å beskrive diskriminering av gamle. Butler definerte eldrediskriminering som en kombinasjon av tre elementer. Blant annet handler det om fordomsfulle holdninger mot gamle mennesker, høy alder eller aldringsprosessen. Også diskriminerende handlinger mot eldre mennesker eller institusjonelle praksiser eller retningslinjer som sprer stereotypier om eldre mennesker, er å anse som eldrediskriminering. Kilde: Wikipedia. VERDIGHET I ELDREOMSORGEN 13 temahefte-18