– Pasienter trenger de beste hjelperne – Videreutdanningen har gitt meg arbeidsglede og yrkesstolthet. I tillegg håper jeg den gir meg høyere lønn, sier hjelpepleier Vigdis Knapperholen. Tekst: VEGARD VELLE Foto: GREG RØDLAND BUICK – Jeg trengte dette. Når jeg merker at den nye lær- dommen fungerer, er det blitt morsommere å jobbe, og jeg er ikke lenger så avmektig. Knapperholen videreutdannet seg i eldreomsorg på Fagskolen i Oslo, leste 2000 sider pensum og er mer inspirert enn noensinne til å gå på arbeids- oppgavene ved Cathinka Guldberg-senteret i Oslo. Verdsetter utdanning – Vi ansetter folk med høy utdanning, siden vi ikke har råd til å gjøre feil. Gjenopprettingsarbeid er tid- krevende og kostbart. Derfor bør pleieren ikke bare ha et varmt hjerte og et klokt hode, men også god kompetanse, mener oversykepleier Nina Martin- ussen ved Cathinka Guldberg-senteret. Hun mener at velutdannet personale ikke kos- ter mye. – Ansatte med god fagutdanning jobber riktigere og har bedre vurderingsevne. Ofte sliter pasientene med en rekke sykdommer samtidig. En velutdan- net pleier vil lettere se om en person er i ferd med å bli syk. En pasient med demens kan for eksempel bli urolig og sint, kanskje til og med prøve å slå deg ned når du hjelper til med å pusse tenner. Forkla- ringen kan være at pasienten har tannverk. Jo mer kunnskap pleieren har, jo bedre rustet er hun eller han til å forstå slike situasjoner og vite hvordan det er best å gripe inn, sier Martinussen. Videreutdannelse er framtida Ledelsen ved Cathinka Guldberg-senteret er opp- tatt av å høyne kompetansen til personalet. To syke- pleiere er i gang med mastergrader. En skriver om verdibasert ledelse, den andre om helsetjenester for de eldre. Begge studerer ved Diakonhjemmets høg- skole i Oslo. En tredje sykepleier videreutdanner seg i eldreomsorg ved Lovisenberg diakonale høg- skole. Blant omsorgsarbeiderne er tre stykker i gang med videreutdannelsen i eldreomsorg på Fagsko- len i Oslo. – Målet er at vi jevnlig skal ha ansatte på videre- utdanning, på forskjellige nivåer. I dag er det blitt vanlig at arbeidstakeren utdanner seg gjennom hele livet, noe som også skaper bedre tjenester. For tjue år siden var det vanlig at pasientene hadde trykksår. I dag er dette uakseptabelt. Den gang stelte vi sårene. I dag forebygger vi dem, forteller Olaug E. Vibe, fag- konsulent ved Cathinka Guldberg-senteret. Foretrekker lengre utdanning – De ansatte får ikke så mye tid i hverdagen til å diskutere teori. Derfor er det nyttig å utvide kom- petansen. Kortvarige og spesialiserte kurs er ofte dyre. Vi får mer igjen for å oppmuntre til lengre utdannelser, forteller Olaug E. Vibe. Sykehjemsledelsen legger derfor til rette for at så mange som mulig kan få en videreutdanning. Den ansatte får dekket skolepenger og permisjon, cirka 50 skoledager, noe som koster rundt 200.000 kroner over to år. I tillegg får den som studerer 8000 kroner per år i bokpenger. – Dette er en investering, men det koster og må 20 VERDIGHET I ELDREOMSORGEN temahefte-18