VERDIGHET I ELDREOMSORGEN 23 Østfold fagskole har følgende tilbud: • Eldreomsorg • Psykisk helsearbeid • Helseadministrasjon • Kreftomsorg og lindrende pleie • Veiledning • Barsel og barnepleie Alle utdanninger følger nasjonale planer og retningslinjer vedtatt av NUFHS. Ta kontakt med skolen for nærmere opplysninger. Østfold Fagskole, PB 103, 1740 Borgenhaugen, eller på telefon 69973300. www.ostfold-tf.vgs.no E-post: ostfold.fagskole@ostfoldfk.no ØNSKER DU FAGLIG PÅFYLL? TA FAGSKOLEUTDANNING INNEN HELSEFAG OG ØK DIN TRYGGHET OG SPISSKOMPETANSE. DU VIL FÅ NY GLEDE I ARBEIDSLIVET KOMBINER JOBB OG STUDIER! 2 år deltid (en dag og en kveld pr. uke): Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse tilbyr nettbasert fagskoleutdanning for helsefagarbeidere/omsorgsarbeidere/hjelpepleiere • Nasjonalt deltidsstudium over 2 år ukesamlinger Opptak Studiestart Informasjon, Ytterligere telefon www.aldringoghelse.no i dem Fag demensomsorg og alderspsykia agskole rg alderspsykiatri ghelse.oleu h o fagsk Nasjo eidsplass P aksis på egen arb forelesninger og 4 uke nettkommunikasjon, videok • Arbeidsform: individuelle o oleutdanning helsefagar nalt fo esamlinger n, videokonferanser, rm: oppgaver, tudium agarbeidere/omsorgsarbeider or ne e eidere/hjelpepleier yr O aldrin og t o liger www.a ng Ytter www.aldr Informasjo Studie Oppta • ligere opplysninger på tele .aldringoghelse.no rmasjon, opptakskriterier s tudiestart i slutten av august. tak fra 1. mars. Fortløpende o Godkjent av NOKUT • Praksis arbeidsplass fon 33 34 19 50 ier og søknadsskjema: ende opptak fram til 1. mai. temahefte-18