Bløffer pasienten? Ærlig og konkret Ukentlige refleksjoner Personalet på Røros sykehjem samler seg til refleksjon én gang i uka rundt problemstillinger som med stor sannsynlighet er gjenkjennelige: • Hva gjør du når en pasient stadig legger ut om egen lidelse? • Griper du inn overfor medpasienter som inviterer til å ut- brodere lidelsene, selv om det skjer i beste mening? • Hva om en pasient sier at han har vondt et sted, til tross for at alle prøver tilsier noe annet? • Hva om du ikke tror på pasienten? • Er det mulig å overse klagerne? • Fører ikke det bare til dårlig samvittighet? • Hvor ærlige bør vi være overfor pasientene? • Bør vi konfrontere dem når de sier én ting i ett øyeblikk og noe annet i det neste? Gode vibrasjoner på Røros Folk trives i eldreomsorgen på Røros. Sykefraværet blant ansatte på sykehjemmet ble halvert i løpet av ett år. En av årsakene er at etisk refleksjon er satt i høysetet. Tekst og foto: ALBERT H. COLLETT Hovedtillitsvalgt Siri Kristin Konstad i Fagfor- bundet er sterkt delaktig i den gode utviklingen. Engasjementet hennes er ikke er nytt: Hun var med på å lage de yrkesetiske retningslinjene i Norsk Helse-og Sosialforbund, og hun var sentral da for- bundet, sammen med Norsk Sykepleierforbund og Røros kommune, i 2002 startet et prosjekt med utgangspunkt i Wenche Malmedals bok Sykehjem- mets skyggesider. I 2006 fikk Røros ny helse-og sosialsjef. Marit Haanæs markerte seg raskt. – Det er ikke bare det at hun setter i gang ting. Hun gjennomfører også. Sånt gjør det artig å være tillitsvalgt, sier Konstad, som ble hovedtillitsvalgt året etter. Siden da har mye skjedd. Storbegeistring I2008blealleansatteihelse-ogsosialsektoreninvi- terttilforedragmedMarieAakre(seegensak)ometiskrefleksjon.Begeistringenvarstor.Snartsattetknippeavdelingsledereogtillitsvalgtepåkurs- benken.Ialleavdelingerbledethverfjortendedag 24 VERDIGHET I ELDREOMSORGEN temahefte-18