Verdig avslutning Smertelindring og åpen kommunikasjon om døden er blant de mest sentrale temaene når Verdighetsenteret holder kurs i terminal omsorg. Tekst: KARIN E. SVENDSEN og VEGARD VELLE Foto: EIVIND SENNESET MÅ PLANLEGGE: Helse- personell bør raskt lage en palliativ plan, mener Stein Husebø, overlege og daglig leder ved Stiftelsen Verdighet- senteret i Bergen. Det er en tid for å leve. Men det er også en tid for å dø. – De fleste pasienter på sykehjem kommer til et stadium der behandling bør vike plassen for smerte- lindring og forberedende samtaler om døden, mener Stein Husebø, overlege og daglig leder ved Stif- telsen Verdighetsenteret i Bergen. Palliativ plan – Noe av det viktigste dere kan gjøre for pasien- tene, er å utarbeide en palliativ plan, sier Husebø. Overlegen snakker til, og med, hjelpepleiere, sykepleiere og leger fra fem kommuner over hele landet. Husebø er en av flere foredragsholdere og diskusjonspartnere på samlingen. Han mener alle sykehjem trenger en standard for terminal pleie. I en slik palliativ plan er god Morfinfrykt Geir Kielland, Thore Mæhlen, Laila Næsseth og Kirsti Lømo arbeider alle på sykehjem i Elve- rum kommune. De har utarbeidet et prosjekt som de har kalt Morfinfrykt versus god smertelin- dring i sykehjem. – Målet vårt er å gjøre det best mulig for pasi- enter og pårørende, sier Kirsti Lømo under pre- sentasjonen. smerte-og symptomlindring et viktig punkt. Ifølge Husebø må smertelindringen ofte settes i gang fort. Jo lenger pasienten har levd med smer- ter, desto mer haster det. Han betrakter pasientens smerter som en større utfordring enn eventuell avhengighet og sløvsinn, og stiller seg undrende til at enkelte helsearbeidere holder igjen på morfinen til døende pasienter. Den viktige samtalen En viktig samtale er den forberedende samtalen med pasienten. Åpne samtaler om døden kan gjer- ne gjennomføres i god tid før pasienten er døende. Når personalet kjenner til pasientens tanker om og ønsker rundt avslutningen, har de større mulighet til å gi god omsorg når livet nærmer seg slutten. Husebø kan fortelle om pasienter som uttryk- – For å gi pasienten bedre livskvalitet i ter- minalfasen, er vi enige om at kunnskapen til alle som omgir pasienten, må styrkes. Vi mener også at vi bør gjøre vårt ytterste for at pasienten skal få en verdig avslutning uten smerte, sier Lømo. For å spre kunnskapen de selv har tilegnet seg på Verdighetsenteret, og for å begynne proses- sen for å få en palliativ plan ved de ulike syke- hjemmene, planlegger gruppa en fagdag om blant annet palliativ plan, kommunikasjon om døden og sykepleie til døende pasienter. 28 VERDIGHET I ELDREOMSORGEN temahefte-18